» Verslag raadsvergadering, donderdag 29-11-2001

Deze raadsvergadering werd beheerst door de mededeling van raadslid Emiel Voets van de fractie Ulicoten dat hij uit deze fractie stapt. Als hoofdredenen gaf hij aan dat hij zich door zijn fractiegenoten buitenspel gezet voelt. Daarnaast is hij van mening dat wethouder Vriens, ook van de fractie Ulicoten, teveel zijn eigen belang dient, onder meer bij de inschrijving voor een kavel in bouwplan Maaykant, sloop van een woning die op de monumentenlijst niet misstaan zou hebben en het niet slopen van een woning wat volgens een verleende bouwvergunning verplicht is.

Als reactie hierop werd door ons raadslid Jan van Tilburg nogmaals aandacht gevraagd voor het opstellen van een integriteits-protocol, iets waar keerpunt ' 98 zich al geruime tijd sterk voor maakt en wat ook toegezegd is.

Deze kwestie zou dan aan dit protocol getest hebben kunnen worden, belangenverstrengeling, zelfs de schijn ervan, dient volgens ons ten allen tijde vermeden te worden. Een onderzoek in deze zou trouwens wel op zijn plaats zijn.

In een Collegevergadering was gesproken over het opheffen van het stembureau in Castelre. Reden voor onze fractie om daarnaar te informeren en er de nadruk op te leggen dat wij daar zeker niet mee akkoord zouden gaan. Volgens de voorzitter was dit beslist niet de bedoeling en zou het huidige aantal stembureaus gehandhaafd blijven.

De overige agendapunten waren hamerstukken, Sociaal Statuut werd goedgekeurd evenals de voorgestelde straatnaam in Ulicoten (Den Dries) en de sportaccomodatietarieven 2002.

De agendapunten beschikbaar stellen van een krediet voor een helofytenfilter en een voorbereidingskrediet voor reconstructie van Stationsstraat, Kerkstraat, Des.Geraerdstraat en Roosakkerstraat waren van de agenda afgevoerd.

Punt 10, de najaarsnota. Wederom blijkt er een fors begrotingsoverschot te ontstaan. Reden voor ons raadslid om erop aan te dringen dit overschot ten goede te laten komen aan degene die het uiteindelijk hebben betaald, onze Baarlese inwoners en wel in de meest directe manier, aanpassing van de belastingtarieven.

Tot slot de rondvraag. Onder druk van het direct na de vergadering geplande gesprek met de heer van Geel hadden de andere fracties blijkbaar geen vragen. Aangezien in onze ogen een raadsvergadering niet kan worden gedwongen in een vooraf vastgesteld tijdsbestek te zijn afgewerkt, werden door Jan van Tilburg wel en aantal vragen gesteld.

Allereerst werd gevraagd naar de kwestie "achterom woningen Stationstraat/Bels Lijntje" Het Bels lijntje is immers onderdeel van en ecologische verbindingszone. Door wethouder Kerremans werd aangegeven dat men hier nog mee bezig is.

Op de vraag naar de stand van zaken tot Telenet mogelijkheid, ook in Castelre werd door de voorzitter aangegeven dat men nu bezig is om toestemming te verkrijgen van de Opta. Tevens vroeg ons raadslid om een gerichte controle op het voeren van fietsverlichting i.v.m. de veiligheid van de weggebruikers. De voorzitter beloofde dit op te nemen met de politie.

Het idee van ons om de mogelijkheid te bekijken om over te gaan tot het plaatsen van "gaasbakken" waarin dan in de herfst de afgevallen bladeren verzameld kunnen worden zal vrijwel zeker volgend najaar uitgevoerd worden.

Het was een doorn in het oog van Jan van Tilburg geweest dat hij bij "Grensincidenten" één van de slechts twee vertegenwoordigers van de gemeente Baarle-Nassau was geweest. Wethouder Vriens was ook nog gekomen, maar ruim na het begin. De voorzitter antwoordde dat hij geen uitnodiging had gehad, 's middags ook een afspraak had in Ulicoten ivm Sint Nicolaas en van "Grensincidenten" toevallig had vernomen via een folder ergens in een winkel.

Ons raadslid vroeg ook nog naar het feit waarom een activiteit van de baarlese harmonie, gericht op jongeren, verboden was, terwijl de Yorin drive-in show, ook gericht op jongeren, wel mocht. Dit had volgens de voorzitter vooral te maken met feit dat de Yorin drive-in show tijdig was aangevraagd.

Tenslotte, in Baarle, Nassau èn Hertog, is het verboden affiches aan lantaarnpalen te bevestigen. Één uitzondering wordt gemaakt, in de verkiezingscampagne voor de raadsverkiezing in Baarle-Nassau mogen de plaatselijke politieke partijen dit wel. Met andere woorden, de raad verbiedt het voor iedereen, behalve voor zichzelf. Enkele jaren geleden heeft Jan dit ook al eens aangekaart, nu echter de verkiezingen weer in zicht komen vroeg hij om deze uitzondering terug te draaien. Volgens de voorzitter was dit een raadsbesluit geweest en alleen de raad kan dus een dergelijk besluit herroepen. Volgende raadsvergadering komt onze fractie dan ook met een voorstel.

Na deze raadsvergadering was er dan nog een gesprek met de heer van Geel, CDA gedeputeerde, over het volkshuisvestingsbeleid. In dit gesprek benadrukte ons raadslid ook weer ons standpunt dat er in onze gemeente meer gebouwd moet kunnen worden, vooral voor jongeren moet er een inhaalslag gemaakt worden. Het is toch te gek voor woorden dat onze jeugd gedwongen wordt om buiten Baarle te gaan wonen.