<
» Verslag raadsvergadering, donderdag 28-02-02

Keerpunt'98 terugblik raadsvergadering.

Donderdag 28 februari werd in Baarle-Nassau de laatste "echte" raadsvergadering van deze 4-jarige zittingsperiode gehouden. Ook nu weer een verslag van de inbreng van ons raadslid Jan van Tilburg tijdens deze vergadering.

Hoewel het eerst behandelde onderwerp volgens het reglement van orde pas op het einde van de vergadering ter sprake had dienen te komen mocht het CDA in verband met TV-opnames beginnen met hun initiatief-voorstel om een substantieel deel van de 600 extra woningen in Noord-Brabant bij de provincie te claimen. Een voorgebakken voorstel waarop uiteraard niemand nee kan zeggen, ook keerpunt'98 niet. Alleen jammer dat dergelijke voorstellen nu pas aan de orde komen, terwijl, toen er misschien nog reŽle mogelijkheden waren om het woningbouwbeleid van de provincie, onder leiding van CDA gedeputeerde van Geel, echt te wijzigen, niemand van het Baarlese CDA hiertoe initiatief heeft genomen.

Naar aanleiding van de ingekomen stukken en commissieverslagen sprak ons raadslid wederom zijn ongerustheid uit aangaande de werking van de centrale huisartsenpost Breda. Toegezegd werd dat er zo snel mogelijk een gesprek zal worden georganiseerd. Er moet in ieder geval niet gewacht worden op de eerste fatale voorvallen.

Inmiddels was de vergadering ruim een uur oud en kon aan de echte agenda worden begonnen. Het beleidsplan GHOR werd zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. In verband met de dualisering van het gemeentebestuur moet er ondermeer een nieuw reglement van orde komen voor de gemeenteraad en zullen een aantal zaken geregeld c.q. standpunten erover duidelijk moeten zijn. Met het concept reglement kon ook Jan van Tilburg akkoord gaan. Ons standpunt betreffende het bemensen van eventueel in te stellen commissies wijkt , samen met dat van de VVD, voorlopig af van de mening van de overige raadsfracties hierover.
Keerpunt'98 is van mening dat in dergelijke commissies ook, en hoe meer hoe beter, NIET-raadsleden zitting kunnen hebben. Het zijn immers veelal commissies van advies aan de gemeenteraad. Uitsluitend raadsleden in de commissies zou betekenen dat raadsleden zichzelf gaan adviseren en dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn. Vooral daar de dualiserings-gedachte ingegeven is om meer bu rgers bij het bestuur te betrekken.

Verkoop en bestemming opbrengst aandelen Intergas. Zoals bekend is door ingrijpen van de Haagse overheid de verkoop van Intergas niet door kunnen gaan zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Als we nu echter wachten met verkoop van de aandelen is het vrijwel zeker dat de aandelen alleen nog maar in waarde zullen dalen. Zoals Jan van Tilburg zei: "We gaan akkoord, omdat het huidige voorstel het best mogelijke is".

Voor de 4e maal kwam de kwestie Dwarsdreef, beter bekend als Beukendreef op tafel. De raad was voltallig dus nu kon er eindelijk een beslissing vallen. Onze fractie is tegen afsluiten, conform het VPB verkiezingsprogramma "zandwegen niet afsluiten" was VPB-raadslid Ton van der Putten tegen afsluiting, evenals 3 CDA leden en mevr. Geerts van de fractie Ulicoten. De heer Voets maakte echter een onverwachte wending en daarmee werd besloten deze voor veel Baarlenaren historische dreef af te sluiten.

Voorstel voortgang invoering project duurzame energie werd aangenomen.

Ons raadslid kon zich vinden in het voorstel regeling toewijzing bouwkavels en koopwoningen 2002 waar hij als lid van de commissie zelf veel inbreng in heeft gehad. Een goede zaak is dat bouwprojecten voor specifieke doelgroepen gerealiseerd kunnen gaan worden. Hij had nog wel graag een doorberekening van het oude systeem naar het nieuwe systeem gehad om ongewenste neveneffecten te voorkomen. Tijdens de commissievergadering was gezegd dat dit niet mogelijk was terwijl nu bleek dat het College dit wel door had laten rekenen. De reden hiervoor lag volgens de voorzitter in de sfeer van privacy. Er waren in ieder geval geen problemen geconstateerd. Toegezegd werd dat de regeling tekstueel nog door een juridisch geschoold iemand zou worden bekeken, zodat de tekst naderhand niet voor tweeŽrlei uitleg vatbaar zou zijn.

Met de volgende agendapunten, onderhoud wegen Schaluinen/Tommel, aanpassing speeltoestellen en actualisering onderhoudsplanningen kon ons raadsid zich verenigen, waarna de rondvraag volgde.

Samen met enkele mensen van keerpunt'98 had Jan van Tilburg de vergadering van Provinciale Staten bijgewoond toen er beslist werd over het provinciaal streekplan met name in verband met de woningbouwmogelijkheden in de dorpen. Tijdens die vergadering is een pilot project aangekondigd met extra bouwmogelijkheden binnen de rode contouren van de kernen, dus echt inbreiding. Wethouder Kerremans plaatste hierbij vraagtekens voor onze gemeente daar de "rode contouren" nog niet duidelijk zijn. Gelukkig zag de voorzitter wel in dat alle mogelijkheden benut moesten worden en was van mening dat dit op zeer korte termijn met ambtelijke steun moest worden bekeken.