» Terugblik raadsvergadering, donderdag 23-05-02

Na het algemene deel van de agenda, opening, aanwijzen voorstemmer, vaststelling agenda en notulen vorige vergadering kwam het tweede deel aan de orde, onderwerpen vanuit het college.
Begonnen werd met twee minder prettige mededelingen. Bij de GGD blijkt een fors financieel tekort te zijn ontstaan, omgerekend ca Euro 4,-- per inwoner. Deels is dit te wijten aan de TBC uitbraak in ons dorp, deels aan de inentingen tegen meningokokken elders in de regio. Daarnaast moeten we rekening gaan houden met een structureel tekort van ca. 1,-- a 1,50 euro per inwoner. De tweede mededeling betrof de grondvervuiling in het plan Hoogbraak. Het gevolg hiervan zal in ieder geval zijn dat met de geplande woningbouw daar dit jaar vrijwel zeker nog niet begonnen kan worden.
Verder kon wethouder Jan van Tilburg ons raadslid Johan van Sas geruststellen. De geplande vervanging van o.a. de CV-ketel in het Sob-gebouw gaat door, alleen wordt er geen duur bestek voor gemaakt. Voordeel ca. Euro 14.000,-- Op een vraag van ons raadslid Lidy van Beek betreffende de Baarlese Arrensleetocht en de festiviteiten daaromheen bleek dat er in de vergunning bepalingen zullen worden opgenomen die overlast voor de buurt moeten voorkomen, zowel tijdens als na afloop van de festiviteiten in de tent.
Daarnaast heeft uiteraard een duidelijk gemeentelijk evenementenbeleid een hoge prioriteit.
Verder was onze fractie ook niet tevreden over de manier waarop het verslag van de commissievergadering was opgesteld, minimaal de standpunten van de fracties zouden hierin vermeld moeten worden. Betreffende telenet op de kabel vinden wij dat, zolang e.e.a. nog niet gerealiseerd is, de ontwikkelingen als vast punt vanuit het college op de agenda geplaatst dient te worden.
Punt 6: in 2001 afgewikkelde kredieten en overboekingen restantkredieten naar 2002 . De post van ca. gld. 22000,-- ontwerpkosten folders Baarles Bezien 2010 was voor ons raadslid Lidy van Beek reden om te informeren naar de gang van zaken daarbij en om welke reden dit bedrag niet met Baarle-Hertog kan worden verrekend. Gezien het spoedeisend karakter toen, in verband met subsidies en het feit dar onze gemeente niet zelf de mogelijkheden in huis had, zijn hiervoor geen offertes aangevraagd. Baarle-Hertog heeft haar bijdrage echter wel via eigen mensen kunnen doen.
Punt 7: ruilovereenkomst met SKO Het Groene Lint werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Punt 8: budget en inzet schoolbegeleiding kon, bij monde van ons raadslid Johan van Sas, ook onze goedkeuring verkrijgen met daarbij echter de opmerking om, mocht het nodig zijn, de hoogte van de bijdrage in een later stadium alsnog te bekijken, omdat het nu, hoe dan ook, altijd nog een bezuiniging blijft van ca eur 10000,--.
Punt 9: herziening bestemmingsplan Kievit. Namens keerpunt'98 kon Ton van der Putten mededelen akkoord te zijn met het voorstel. Na bestudering van het bestemmingsplan en een bezoek ter plaatse blijkt alles overeenkomstig de regels te zijn. Uit het feit dat zowel CDA als keerpunt'98 voor het voorstel waren meende woordvoerder Evers van de VPB de conclusie te moeten trekken dat er achterkamertjespolitiek bedreven zou zijn, aangezien tijdens de commissievergadering de zaak nog voor niemand duidelijk was. Onze fractieleider Lidy van Beek stelde met klem dat hier zeker geen sprake van was. keerpunt'98 heeft tussen de commissievergadering en de raadsvergadering alleen "huiswerk" gedaan in de vorm van bestemmingsplan doornemen en ter plaatse gaan kijken. Als de VPB dit ook had gedaan was voor hen de kwestie ook duidelijk geweest. Maar ja, je moet er wel wat voor doen natuurlijk.
Punt 10: de fontein aan de Dasseburcht kan worden hersteld, ons raadslid Johan van Sas was in ieder geval blij dat er nu rekening met de veiligheid van de kinderen rekening wordt gehouden.
Punt 11: instemmen met de intentieovereenkomst Ruimte voor Ruimte leverde verder geen noemenswaardige problemen op.
Dit deel werd afgesloten met de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college en kwam dus in feite in de plaats van de vroegere rondvraag.
Lidy van Beek vroeg ondermeer hoe het in de toekomst zou gaan met het innen van gemeentelijke belastingen door nutsbedrijven. Essent incasseert bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen, Intergas gaat echter groene stroom verkopen, mensen die dus van Essent naar Intergas overstappen krijgen dus geen facturen van Essent meer. Wat dan met de gemeentelijke vordering. Misschien een reden om te overwegen voor de gemeente om zelf weer alles te gaan incasseren. Dit laatste zou volgens de voorzitter waarschijnlijk te duur worden, in principe ging hij er verder van uit dat Essent zal blijven incasseren maar een en ander zal worden nagetrokken.
Op haar vraag of de vergaderingdatum, 6 juni a.s., voor het GOB-plenair nu definitief was kon de voorzitter bevestigend antwoorden.
Op de vraag van Ton van der Putten hoe het stond met de planning voor het REK werd geantwoord dat dit waarschijnlijk eind 2002 in het GOB-plenair zijn beslag zal krijgen.
Na een korte schorsing werd begonnen aan de "interne onderwerpen raad".
Ingekomen stukken en mededelingen waren er niet.
Punt 13: procedure herbenoeming burgemeester werd volgens voorstel vastgesteld.
Punt 14: motie huisartsenzorg werd door alle fracties ondersteund. De volledige tekst hiervan kunt U elders in dit blad vinden en natuurlijk ook op onze webside op het forum.
Voor de hier geplande rondvraag had niemand een vraag zodat de vergadering, niets meer aan de orde zijnde, kon worden gesloten.

Leo Wens, secretaris
Margrietstraat 2 tel.013-5078143
www.keerpunt98.nl