» Verslag raadsvergadering, donderdag 12-12-2002

Ook nu weer een verslag van de inbreng van onze keerpunt '98 fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag 12 december 2002. Een van de eerste feiten was het aanbieden van een geheel nieuwe ambtsketen van de gemeente Baarle-Nassau aan de burgemeester. Dit in verband met het feit dat hij voor 6 jaar herbenoemd is.

De vaststelling van de agenda leverde enige discussie op. De punten: Vaststellen tarieven sportaccommodaties 2003 en overeenkomst subsidiëring Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst werden van de agenda afgevoerd omdat, sinds de invoering van het dualistische systeem, de gemeenteraad daarover niet meer moet beslissen. Twee andere onderwerpen waren in de algemene raadscommissie nog niet volledig uitgediscussieerd en dus nog niet van een advies voorzien. Gezien de informatie die wethouder Kerremans inmiddels heeft en, voor onze fractie althans het feit dat in de commissie niet duidelijk is uitgesproken of de informatie op dit punt in de commissie of in de raad zou worden gegeven, werd besloten om de reconstructie van het kruispunt Oordeelsestraat/Industrieweg/Smederijstraat/Oosteinde wel in deze raad te behandelen.

Met het van de agenda afvoeren van het nemen van een voorbereidingsbesluit om in Ulicoten een grotere bloemenkas te realiseren, was ook onze fractie akkoord, hier was immers wel een duidelijke toezegging aan de commissie gedaan om dit in de commissie terug te brengen.

Na het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering kwamen de onderwerpen vanuit het College aan de orde. Op de eerste plaats de mededeling dat Provinciale Staten unaniem heeft besloten om samen met onze gemeente te streven naar een "status aparte" en opdracht aan GS heeft gegeven om Baarle-Nassau met maximaal twee formatieplaatsen te ondersteunen.

Hoewel nog geen officieel bericht is ontvangen, is het voormalige Mob-complex in Ulicoten aangewezen als een geschikte locatie voor een vuurwerkconcentratiegebied.

Tenslotte het ophalen van huisvuil, vanaf 2003 gaat AVR, dat ook de Milieustraat beheert, dit doen. De ophaaldagen zullen wijzigen naar woensdag, donderdag en vrijdag.

Betreffende agendapunt 6, tweede bestuursrapportage 2002 was zowel het college als de voltallige raad van mening dat deze rapportage gewoon te laat is en bijsturing dan ook niet meer mogelijk is. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit in de toekomst flink verbeteren en zal de rapportage wel op tijd gaan komen. Aandacht was er nu vooral voor het feit dat het College voorstelde om het nu reeds bekende rekeningoverschot, daar waar het niet voorziene meevallers betreft, reeds nu te storten in de reserve herverdeling gemeentefonds. Het betrof een bedrag van Euro 360.000,-- Evenals de meeste fracties was ook keerpunt '98 van mening dat deze beslissing pas genomen dient te worden zodra de definitieve jaarrekening 2002 bekend is. Wel stelde onze fractie een amendement voor waarin voorgesteld werd om elke storting in deze herverdelingsreserve in 10 jaarlijkse termijnen op te nemen en niet, zoals nu het geval, deze reserve maar 10 jaar te laten bestaan waardoor deze reserve in 2012 uitgeput is. Vol gens ons ontstaat er dan na 2012 een enorm financieel gat, waarvoor de dan zittende raad een oplossing moet vinden, welke vrijwel zeker neer zal komen op een enorme belastingverhoging. In onze visie dient het opsouperen van die reserve over een langere periode plaats te vinden, dan weliswaar in kleinere bedragen, maar met als resultaat dat als de reserve op gebruikt is, het gat ook niet zo groot zal zijn. Het is immers nu onze verantwoording en we moeten die niet geheel doorschuiven naar de volgende generatie. De meeste andere fracties waren van mening dat dit voorstel ook beter bij de behandeling van de jaarrekening 2002 besproken zou moeten worden en om die reden werd ons amendement ingetrokken. We komen daar dus zeker nog op terug. Ter verduidelijking van ons amendement hadden we een rekenvoorbeeld bijgevoegd, wat in één oogopslag het verschil tussen het effect van het collegevoorstel en het keerpunt '98 voorstel zichtbaar maakte. Het verwijt van de raadsvoorzitter dat we daarmee op de stoel van de ambtenaren waren gaan zitten lijkt ons zeker niet terecht. Als in de raad een amendement wordt ingediend lijkt het ons niet meer dan reëel dat de indiener het hoe en waarom verduidelijkt.

Punt 7 was het vaststellen van een voorbereidingskrediet nieuwbouw/verbouw gemeentehuis. Ook wij konden akkoord gaan met het gevraagde krediet, zeker nu, mede naar aanleiding van de opmerkingen van ons raadslid Ton van der Putten, de onderbouwing voor de hoogte van het bedrag redelijk is. Zoals het er nu bij staat is dit krediet voldoende om te komen tot aan de belangrijke stap van bestek en uitvoering. Ook zal er een strakke tijdsplanning worden aangehouden, zomer 2003 het voorontwerp en eind 2003 de definitieve kredietaanvraag. Evenals bij de bouw van de Mavo zal ook regelmatig terugkoppeling plaatsvinden naar de gemeenteraad.

Punt 8, vervanging financieel pakket Gisfa werd zonder op- of aanmerkingen akkoord bevonden.

Het volgende punt, uitvoering beleidsplan Brandweer gaf weer wel aanleiding tot discussie en dan met name de voorgestelde aanschaf van fitness-apparatuur en het gebruik daarvan in de crisis-kelder. Keerpunt '98 had daar nogal wat problemen mee. Met name de noodzaak om zelf apparatuur aan te schaffen, in tegenstelling tot het voorstel in de beleidsvisie brandweer 2002-2006; het gebruik van de crisis-ruimte als fitnessruimte, wat wanneer de crisisruimte nodig is bij een onverhoopte ramp; toezicht en begeleiding tijdens de fitnesstraining, verantwoordelijkheid van de gemeente mede in het licht van de arbo-wetgeving; zijn de brandweerlieden niet, zoals leden c.q. werknemers van andere bedrijven en instellingen deels zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke conditie. In tweede termijn werd door onze fractieleidster Lidy van Beek dan ook een amendement van die strekking ingediend waarmee we de bestaande regeling wilden handhaven. Na een schorsing van de vergadering bleek dat het invullen van de manier waarop aan fitness gedaan werd niet tot de competentie van de raad behoorde. Wel werd afgesproken dat er jaarlijks gerapporteerd zal worden over de resultaten; dat het gebruik van de crisiskelder als crisiskelder gegarandeerd zonder problemen mogelijk blijft, dat voldaan zal worden aan toezicht- en begeleidingseisen zoals die gelden. Naar aanleiding van die toezegging werd ons amendement ingetrokken.

De onderwerpen jaarverslag leerplicht schooljaar 2001-2002; aanpassing verordening subsidiebeleid WIW en toeslagverordening ABW alsmede meerjaren onderhoudsplanning De La Salle werden na voldoende beantwoording door wethouder Jan van Tilburg aangenomen. Onder andere kon hij de raad geruststellen dat leerlingen, welke van een school verwijderd werden, niet aan hun lot werden overgelaten. In een dergelijk geval is altijd zeker dat hij of zij op een andere school terecht kan.

De behandeling van het punt reconstructie kruispunt Oordeelsestraat/Industrieweg/ Smederijstraat/Oosteinde begon met een toelichting door wethouder Kerremans. Het betreffende kruispunt is momenteel het grootste knelpunt in onze gemeente; dit plan heeft geen consequenties voor de omleidingsroute en voldoet aan het gestelde in het door het GOB vastgestelde verkeersstructuurplan. Alle andere suggesties gedaan in de commissie stroken niet met dit verkeersstructuurplan en kunnen mede daarom geen optie zijn. Met de instemming van CDA, keerpunt '98 en fractie Ulicoten werd dit voorstel goedgekeurd.

Het krediet voor het bouwrijp maken van Hoogbraak plandeel 4 fase 1 werd goedgekeurd. Betreffende de verdeling van de daar te bouwen woningen deed wethouder Jan van Tilburg de toezegging dat een collegevoorstel daartoe uiteraard in de gemeenteraad komt.

Met de wijziging gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval regio Breda werd akkoord gegaan en de belastingverordening 2003, een uitvloeisel van de begroting 2003 werd ook conform het voorstel vastgesteld.

Hiermee waren de college voorstellen behandeld en was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan het college. Onze fractie maakte hier gebruik van om te wijzen op het feit dat de gemeentelijke web-site niet meer actueel is. Raads- en commissieagenda's vanaf oktober 2002 ontbreken, verenigingen zijn nog niet vermeld enzovoorts. De burgemeester gaf aan dat het probleem bekend was, maar dat men bezig is om een afdoende oplossing te vinden.

Naar aanleiding van de ingekomen stukken aan de raad werd afgesproken de motie van de gemeente Bernheze inzake een vergoeding door de regering aan de gemeenten voor de Tweede Kamerverkiezingen te ondersteunen.

Naar aanleiding van enkele ingekomen stukken wees ons raadslid Lidy van Beek er op, dat voortdurende aandacht nodig blijft voor ondermeer het ambulancevervoer in onze gemeente. Tevens wees zij op de brief van GS inzake beleidsregels ontheffingen verboden handelingen gemeentebestuurders zeker mee te nemen in de binnenkort te verwachten integriteitsnota. Tijdens het laatste punt, de rondvraag vroeg zij nog aandacht voor het met spoed op gang brengen van de discussie over het instellen van een rekenkamer of ander soort financiële commissie. Ook zeker gezien de opstelling van onze fractie bij de behandeling van de tweede bestuursrapportage 2002.

Tot zover deze laatste raadsvergadering van 2002. Nog een laatste conclusie: Vanaf maart 2002 is het dualisme ingevoerd. Nog steeds blijkt dat niemand hier al echt goed mee om kan gaan. Agendapunten opvoeren welke achteraf niet tot de competentie van de raad behoren; voorstellen van een uitwerking voorzien waarna de raad dan uiteindelijk weer niet over die uitwerking kan beslissen; vragen stellen die nu echt niet meer in de raad thuis horen. Laten we hopen dat in 2003 het college, de raad, het ambtenarencorps en de diverse achterbannen hier beter mee om zullen leren gaan.

Leo Wens, secretaris Margrietstraat 2, 013-5078143