<
» Verslag raadsvergadering, donderdag 11-04-02

Ook in deze nieuwe zittingsperiode zullen wij u op de hoogte blijven houden van de inbreng van onze 3 raadsleden. Om te beginnen dus met de raadsvergadering van donderdag 11 april j.l. Zoals u in een ander artikel kunt lezen heeft keerpunt'98 een coalitie gevormd met het CDA. Het eerst merkbare gevolg daarvan was uiteraard de benoeming van de wethouders. Als eerste wethouder werd CDA-voorman Karel Kerremans benoemd en als tweede wethouder onze lijsttrekker Jan van Tilburg. In het duale stelsel maken de wethouders geen deel meer uit van de raad, zodat in hun plaats nieuwe raadsleden benoemd dienden te worden. Namens keerpunt'98 werd Johan van Sas als raadslid geïnstalleerd, zodat onze fractie nu bestaat uit: Lidy van Beek-Laurijssen, tevens fractievoorzitster, Ton van der Putten en Johan van Sas.

Kenden we in het verleden een 4-tal commissies van advies, in het nieuwe stelsel komt er één algemene raads-adviescommissie. Namens keerpunt'98 werden daarin benoemd: Lidy van beek-Laurijssen vanuit haar functie als fractievoorzitster, Frans Luyten en Fons van Tilburg. De nieuwe functie "griffier" leverde nog wat discussie op. UIteindelijk werd besloten een fulltime functionaris met een zo mogelijk tijdelijk contract aan te trekken.

De verslaglegging van de onderzoekscommissie Voets-Vriens leverde verder geen discussie op.

Agendapunt 12 betrof het beschikbaar stellen van een krediet voor het verbeteren van de lozingsput van de rioolpersleiding van De Kievit. Reden voor ons raadslid Ton van der Putten om een compliment te maken voor de gekozen elegante en goedkope oplossing en tevens te vragen naar: a: eventuele ontstane bodemvervuiling en b: een overzicht van de stand van zaken van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GPR). Van dit laatste zal wethouder Kerremans nagaan of een evaluatie gepland is en wat de eventuele vervuiling betreft, dit kan pas geconstateerd worden als men aan het werk begint.

Het volgende punt betrof het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het bouwrijp maken van deelplan 4, fase 1 in de Hoogbraak, zodat nog dit jaar de eerste grond kan worden uitgegeven om met de bouw te kunnen starten.

Tijdens de rondvraag kwam (we zouden bijna zeggen vanzelfsprekend), de centrale huisartsenpost in Breda ter sprake. Uit het antwoord van de raadsvoorzitter bleek duidelijk dat, na enkele keren overleg met de huisartsen, noch de gemeente, noch de plaatselijke politieke partijen de situatie zullen kunnen veranderen. Op de vraag van Lidy van Beek wie er uiteindelijk verantwoordelijk zou zijn mocht het onverhoopt echt een keer mis gaan, kon de burgemeester helaas geen antwoord geven. Wel is er inmiddels een tweetal keer overleg geweest met de huisartsen en er is toen wel toegezegd de patiŽnten opnieuw en dan beter c.q. uitgebreider te zullen informeren.

Daarna kon deze tweede raadsvergadering onder het duale stelsel worden gesloten, waarbij we vast moeten stellen dat, overigens geheel volgens verwachting, het voor alle partijen, raadsleden, voorzitter en publiek nog flink wennen zal zijn aan de nieuwe manier van werken.