<
» Verslag GOB-vergadering, donderdag 06-06-02

Keerpunt'98: terugblik GOB-vergadering

Zoals U van ons gewend bent onderstaand een overzicht van de door ons ingenomen standpunten tijdens de laatst gehouden GOB(Gemeenschappelijk Orgaan Baarle)-vergadering. Voor donderdag 6 juni j.l. was er weer eens een GOB-vergadering belegd, voor de eerste maal met de Nassause raad in nieuwe samenstelling.

Na afwerking van de vaste agendapunten kwam het voorstel tot oprichting van een commissie van advies als punt 5 aan de orde. al vaak hebben wij voor het instellen van een dergelijke commissie gepleit zodat we nu het voorstel uiteraard ondersteunden. In tegenstelling tot DNS zien wij deze commissie zeker niet als een applausmachine, maar een overlegorgaan dat de belangen van de hele Baarlese bevolking ten goede zal komen. Met de stemmen van DNS en VPB tegen wordt de commissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit de fractieleiders van alle in de Baarlese gemeenteraden vertegenwoordigde fracties of hun vervanger en het GOB-beperkt. De commissie geeft advies aan het GOB-beperkt en het GOB-plenair. Na 1 jaar volgt een evaluatie, ondermeer over het al of niet openbaar zijn.

Ook het GOB ontkwam niet aan de invloed van de dualiseringsoperatie bij de Nederlandse gemeenten. Het gevolg daarvan is dat de Wethouders geen deel meer uitmaken van de Gemeenteraad. Een GOB statutenwijziging moest het dus mogelijk maken dat zij wel deel uitmaken van het GOB. Omdat daardoor de stemverhouding in het Nassause deel van het GOB anders komt te liggen dan in de aparte gemeenteraad van Baarle-Nassau diende Keerpunt '98 een amendement in waardoor alleen die leden van het GOB stemrecht hebben die in hun afzonderlijke gemeenteraad ook stemrecht hebben. Als straks in Vlaanderen een nieuw gemeentedecreet van kracht wordt is daarmee dat probleem ook ondervangen. Dit amendement werd door de Colleges overgenomen.

punt 7 betrof het vaststellen van het Verkeersstructuurplan.(VSP) Evenals wij, waren vrijwel alle partijen het erover eens dat de politiek te weinig tijd heeft gekregen bij de behandeling, wat overigens volmondig werd beaamd. Op de VPB na willen verder alle partijen een heroverweging als de effecten van de nieuwe rondweg bekend zijn.

Wij hebben gewaarschuwd voor een soort binnenring die aan het ontstaan is, vroegen of straks de verschillende uitvoeringsbesluiten apart in de Raad zullen komen, informeerden naar de parkeerproblemen op de fietssuggestiestroken in Ulicoten en de gevaren daardoor voor de fietsers en stelden voor om in de Gen.Maczeklaan niet alleen het deel bij de scholen maar, om duidelijkheid te verkrijgen naar de verkeersdeelnemers toe, van deze hele straat een 30 km/h weg te maken. De wethouder en schepen blijken een andere kijk op duidelijkheid te hebben en blijven bij 30 km/h op een beperkt stuk. De diverse uitvoeringsbesluiten komen apart terug in de raad en volgens de fractie Ulicoten zijn er in de Dorpsstraat geen parkeerproblemen. Omdat de VVD vindt dat de items

betreffende de Gen.Maczeklaan niet uitgeprocedeerd zijn komt de VVD met een amendement betreffende het verbieden van doorgaand vrachtverkeer in deze straat. Met uitzondering van de fractie Ulicoten stemmen de Nederlandse fracties in met dit amendement maar van de Belgische fracties kan alleen Agalev zich in dit amendement vinden waardoor het VSP ongewijzigd wordt vastgesteld.

Agendapunt 8 betreft de reconstructie van het Stationsgebied inclusief Kerkstraat en Des.Geraerdstraat. Na 10 jaar zal het er dan eindelijk van gaan komen. Wij hebben wederom gewezen op het belang van goed overleg met de bewoners, gevraagd of de zgn. 1% regeling hierbij van toepassing is en, evenals vrijwel alle partijen, gepleit voor voorrang voor de verblijfsfunctie ipv zoveel mogelijk parkeerplaatsen.

Agendapunt 9 betrof tot slot de toekenning van subsidie aan de stichting Nogalwiedus. De toekenning van deze subsidie was voor niemand een probleem. Gezien de discussie in de commissie van advies was het voorstel aangepast, zodanig dat het aparte gevraagde bedrag aan huisvestingskosten niet meer zichtbaar was, waarmee het probleem van 100 of 90% huisvestingskosten subsidie was omzeild. Evenals in de commissie vonden wij dat in dit geval 100% huisvestingskosten goed verdedigbaar was en het voorstel

ook niet aangepast hoefde te worden. Door die aanpassing blijft immers de 100% gehandhaafd maar blijkt niet meer uit het voorstel. Uit het antwoord van wethouder van Tilburg bleek dat hijzelf ook liever bij het eerste voorstel was gebleven daar het hier een eenmalige projectsubsidie betrof. Voor precedentwerking was hij niet zo bang en dergelijke projecten kunnen op zijn steun blijven rekenen.

De rondvraag leverde verder geen schokkende vragen meer op, wat misschien lag aan het erg late tijdstip want het was ongeveer middernacht.

keerpunt '98

Leo Wens, secretaris
Margrietstraat 2
013-5078143
www.keerpunt98.nl