» Verslag raadsvergadering, donderdag 04-07-02

Na het algemene deel van de agenda, opening, aanwijzen voorstemmer, vaststelling agenda en notulen vorige vergadering kwam het tweede deel aan de orde, onderwerpen vanuit het college. Gewoontegetrouw leverden de ingekomen stukken en mededelingen nogal wat vragen aan het College op. Tevreden konden we als Keerpunt '98 constateren dat we van het gemeenschappelijk inkoopbureau, iets waar we in de vorige raadsperiode langdurig voor gestreden hebben, reeds nu de financiële vruchten plukken, ondermeer bij de exploitatie van de milieustraat. Betreffende de situatie rond de huisartsenpost mag het niet alleen bij de in de vorige vergadering aangenomen motie blijven. Er zal nog meer actie moeten worden ondernomen. Bij monde van Lidy van Beek liet Keerpunt '98 weten dit graag te willen coördineren.
De vaststelling van de jaarrekening 2001 en de bestemming van het voordelige saldo van 2001 leverde tevens een flinke discussie op. In het kort komt de mening van Keerpunt'98(nog steeds)hierop neer: Ook over 2001 is er, evenals voorgaande jaren, weer een erg groot overschot. In de loop van enkele jaren is dit overschot steeds groter geworden. Uiteraard leuker dan een tekort maar het geeft wel aan dat de begroting te ruim is opgezet. Wij zijn voorstander van een duidelijk en doorzichtig beleid. Duidelijk de lasten in het jaar waar ze thuis horen, doorzichtig in de zin van de lasten zichtbaar maken voor de inwoners, alternatieven tegen elkaar afzetten en verantwoording van te maken en gemaakte keuzes. Dus, de nagekomen lasten uit 2001 te dekken uit het rekeningsaldo en het restant storten in de "egalisatiereserve korting uitkering gemeentefonds" Deze reserve dan zodanig gebruiken dat de voorziene stijging minder snel kan verlopen. Lasten welke betrekking hebben op 2002 dienen via een normaal raadsvoorstel in procedure gebracht te worden zodat voor iedereen duidelijk is waar ons geld naar toe gaat. Niet zoals nu een lijstje op een half A-4tje met een 10-tal punten waar dan bijna een kwart miljoen euro aan besteed wordt. "gewone" uitgaven mogen volgens ons niet betaald worden uit "meevallers". Het gevaar bestaat dan immers dat "meevallers" gemaakt gaan worden. In weer een eenmalige uitkering aan de inwoners zien wij dan ook geen duidelijkheid naar de burgers toe. de enige juiste manier is ons inziens een correct OZB-tarief, gebaseerd op een reële begroting waarin de gemaakte keuzes met de daaraan verbonden lasten helder en duidelijk zijn. Dan is het rendement voor onze inwoners het grootst. 2001 willen we dan nog als overgangsjaar zien, vanaf 2002, voor de eerste keer met een productenbegroting, moet er een ander beleid komen.

Agendapunt 8, de 1e bestuursrapportage 2002 werd in het algemeen voor kennisgeving aangenomen. Het ging over de eerste 3 maanden van 2002 en de juiste vorm zal nog gevonden moeten worden. Wij hechten er nog steeds erg aan dat de functie van euroambtenaar ook daadwerkelijk vervuld zal worden. Hoewel nog geen "lokaal onderwijs beleid" kon wethouder Jan van Tilburg mededelen dat er gewerkt wordt aan de brede school, het masterplan en de ontvlechting bestuur openbare school, op zich al vrij compleet dus. Duidelijk bleek uit de rapportage wel dat bepaalde vacatures moeilijk invulbaar blijken te zijn terwijl er door ziekten etc. helaas nogal wat werk moet blijven liggen. De oplossing van de personele problemen heeft echter de hoogste prioriteit.

Punt 9, de regeling budgethouders. De invoering van deze regeling legt bepaalde verantwoordelijkheden lager in de organisatie. Wij zijn daar voorstander van omdat daar vertrouwen in het personeel uit blijkt. Wel hebben we er wat moeite mee dat budgetbeheerders en budgethouders vaak dezelfde personen zijn. Er zal dan ook goed zicht op moeten worden gehouden dat er niet zomaar met "potjes" wordt geschoven.

Punt 10, krediet saneringsbijdrage Oranjehaeve (Janshove). Het duurde even voordat op een vraag van Lidy van Beek het juiste bedrag van de bijdrage van het rijk op tafel kon komen. Het risico dat we in 2005 wederom een tekort aan moeten vullen schijnt vrijwel nihil te zijn, mede door extra controle.

Punt 11,voorbereidingsbesluit diverse agrarische bedrijfspercelen was van de agenda afgevoerd, daarvoor in de plaats kwam als 11b een intentie overeenkomst met Alphen-Chaam. Wij zijn altijd voor samenwerking geweest dus daar hadden we ook geen problemen mee.
Punt 11b behelsde een krediet voor de vervanging van de verwarmingsketels in het SOB-gebouw. Dit is steeds vooruit geschoven omdat er andere punten prioriteit kregen, o.a. brandveiligheid maar nu hebben de ketels het echt begeven. Vervanging is dus een must, of, zoals wethouder Kerremans zei: "we hebben gegokt en verloren" Bij monde van ons raadslid Johan van Sas gaven we aan het jammer te vinden dat er helemaal niets gedaan was met een mogelijke vorm van alternatieve energie. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie en in deze dus een gemiste kans. Wij verwachten zeker dat in de toekomst, o.a. verbouw gemeentehuis, de mogelijkheden van alternatieve energie zeker gebruikt moeten worden. Dit kon de wethouder in ieder geval toezeggen.

Hiermede waren de onderwerpen vanuit het College behandeld en was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan het College.
Op een vraag betreffende de woningbouw kon wethouder Jan van Tilburg antwoorden dat onze gemeente bij de provincie heeft ingeschreven voor een deel van het extra contingent van 600 woningen voor Baarle-Nassau kom en indien mogelijk Ulicoten. Ook schrijven we in om als zgn. pilot-gemeente extra woningen te krijgen in het kader van het zgn. "rode-contouren-beleid". Op een vraag van Lidy van Beek betreffende telenet bleek dat er nog problemen zijn met mogelijk nodige toestemming van de Opta alsmede een bedrag ad euro 2500,--- dat daarvoor aan Opta betaald zou moeten worden. Met betaling van dat bedrag door de gemeente had onze fractie geen moeite, een standpunt dat ook overgenomen werd door de andere fracties.

Ton van der Putten informeerde naar de plannen om in Ulicoten een project seniorenwoningen op te zetten. Dit is een plan van Leyakkers, Oranjehaeve en een projectontwikkelaar. De minimale eis van de gemeente om hieraan eventueel mee te werken is dat het duidelijk een extra contingent moet zijn.

Johan van Sas vroeg naar een "bermenbeheersplan". Dit blijkt er niet te zijn. Wel wordt er bij wijze van proef op een andere, meer ecologische, manier gewerkt bij het Bels Lijntje. Op zich was wethouder Karel Kerremans ook voorstander van een ecologisch beheer van de bermen, Keerpunt '98 komt daar dus zeker op terug.
Ook op een vraag van Johan van Sas bleek dat Baarle-Nassau niet bij de minst gif gebruikende gemeenten behoorde. Wethouder Kerremans kon echter wel meedelen dat er bij de komende begroting een proef aangekondigd zal worden.

Na een korte schorsing kwam deel D, interne onderwerpen raad aan de orde. Dit deel werd voorgezeten door de heer Raats in verband met het agendapunt herbenoeming Burgemeester. Dit was, naast ingekomen stukken en rondvraag, tevens het enige agendapunt van dit gedeelte. Het voorstel om burgemeester Hendrikx voor een 3e ambtstermijn voor te dragen werd door alle fracties ondersteund, waarna, aangezien er niet voor de rondvraag was, deze laatste vergadering voor de vakantie kon worden gesloten. Voor de hier geplande rondvraag had niemand een vraag zodat de vergadering, niets meer aan de orde zijnde, kon worden gesloten.

Leo Wens, secretaris
Margrietstraat 2 tel.013-5078143
www.keerpunt98.nl