» Verslag raadsvergadering, donderdag 27-05-2004

Zoals u van ons gewend bent ook deze week weer een verslag van de inbreng van de fractie van Keerpunt '98 tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 mei j.l..

Bij de ingekomen stukken vanuit het college stond o.a. de notitie "Baarle bijzonder". Deze notitie gaat over het onderzoek dat gedaan zal worden door professor Hoetjes van de universiteit van Maastricht, naar de mogelijke samenwerkingsvormen tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Er zal een begeleidingscommissie ingesteld worden waarin o.a. de burgemeesters van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zitting hebben. De taak van de werkgroep is o.a. het verzorgen van draagvlak binnen de eigen organisatie. Keerpunt '98 vindt dit bijna de hoofdtaak van de begeleidingscommissie. Het is absoluut noodzakelijk dat er draagvlak is, in onze ogen kan dat alleen bereikt worden als de leden van de begeleidingscommissie zelf ook heel gemotiveerd zijn, dan zal er een stimulerende werking van hen uitgaan richting de eigen organisatie.

Punt 6: Burgerjaarverslag 2003. Dit is het verslag van de burgemeester over het afgelopen jaar en een rapportage over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en procedures op het vlak van burgerparticipatie. Wij stelden dat in dit verslag drie woorden centraal staan: communicatie - informatie en dienstverlening. De gemeente moet meer de dialoog aangaan met de bevolking. Keerpunt '98 is het hier roerend mee eens: openheid en duidelijkheid naar de inwoners van Baarle-Nassau, is iets wat Keerpunt '98 hoog in het vaandel heeft staan. Het presidium heeft van de raad de opdracht gekregen om meer bekendheid te gaan geven aan het inspreekrecht tijdens de commissievergaderingen. Wij hebben nogmaals gevraagd om Ons Weekblad een keer per maand gratis huis aan huis te bezorgen in onze gemeente, zoals in Baarle-Hertog al gebeurt. Ook het politiek café is nog steeds de wens van Keerpunt '98, dan kunnen de raadsleden in discussie gaan met de bevolking. De gemeenteraad heeft besloten dat het Burgerjaarverslag 2003 huis aan huis zal worden bezorgd.

Punt 7: de jaarrekening 2003. Weer, voor het zevende jaar op een rij, is er een groot positief saldo, dit jaar maar liefst 503.000,-. Wij hebben duidelijk laten horen dat Keerpunt '98 niet blij is met zo'n hoog overschot. Het overschot is eigenlijk zelfs meer, omdat er ook grote bedragen aan de reserves zijn toegevoegd. Als we alle bedragen bij elkaar optellen hebben we zelfs een overschot van ruim 1 miljoen Euro! Er zijn dus in 2003 zaken niet gedaan omdat we dachten geen geld te hebben, nu blijkt dat het geld er wel was. Keerpunt '98 riep het college en de ambtenaren die belast zijn met het opstellen van de begroting op, om vanaf nu te gaan begroten met de intentie om een rekeningsaldo van "nul" te benaderen. "Laat vanaf nu dat mechanisme van ruim begroten met de intentie om toch zeker niet te kort te komen varen, begroot reëel" hebben we gesteld.

Punt 8: bestemming van het rekeningsaldo 2003. Keerpunt '98 zou graag zien dat een gedeelte van dat geld wordt benut om begrotingstekorten op te vangen, een zgn. reserve om risico's op te vangen. De meerderheid van de raad kon daar niet mee instemmen. Het grootste gedeelte wordt nu gestort in de algemene reserve en 30.000,- is bestemd om een Informatie beleidsplan op te stellen.

Punt 9: welstandsnota. In deze nota, een verplichting waaraan we voor 1 juli voldaan moeten hebben, wordt bepaald hoe en wat er gebouwd mag worden. Keerpunt '98 kan instemmen met deze nota. Er moeten nog enkele correcties worden aangebracht in de historische beschrijving in deze nota, maar dat zal nog gedaan worden.

Punt 10: beleidsplan Openbare Verlichting. Er lag al eerder een plan waarin ook het hele buitengebied zou worden verlicht. Een grote meerderheid van de raad was en is daar absoluut geen voorstander van. Ook Keerpunt '98 had daar grote moeite mee. In het nu voorliggende voorstel zit meer evenwicht. Het buitengebied wordt niet overdreven verlicht maar de verlichting blijft wel gehandhaafd op kruispunten en in bochten buiten de bebouwde kom dus waar dit uit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is.

Punt 11: milieujaarprogramma 2004. Ook dit is een wettelijke verplichting. Rijks- en provinciale overheden schuiven steeds meer taken af op de gemeentelijke overheden en dan wordt ook de noodzaak van een adequaat milieubeleidsplan steeds dwingender.Keerpunt '98 kan instemmen met het milieuprogramma 2004.

Punt 12: financiering verbouw en uitbreiding van de accommodatie van SVU. Wij memoreerden aan de begrotingsbehandeling van november 2003. Dit voorstel was immers een rechtstreeks gevolg van die begrotingsbehandeling. Op ons initiatief zou er immers een onderbouwd voorstel komen. Dit onderbouwde voorstel lag er nu en het college stelde voor om SVU een eenmalige subsidie en een renteloze lening te verstrekken. Een voorstel waarin de toezegging van wethouder Van Tilburg gestand werd gedaan om SVU hetzelfde te behandelen als andere sportverenigingen. Keerpunt '98 kan, mede gezien het grote belang van SVU voor de gemeenschap Ulicoten, het collegevoorstel van harte ondersteunen.

Punt 13: notitie vergelijking SOB Baarle-Nassau en het Dorpshuis Ulicoten. In deze notitie staat o.a. dat het SOB en het Dorpshuis elk een andere functie hebben en niet echt vergeleken kunnen worden. Wij hebben gesteld dat de subsidiëring van het Dorpshuis nader onderzocht en wellicht bijgesteld moet worden. Ook zijn wij het eens met de conclusie dat de geldstromen richting SOB zichtbaar moeten worden. De huur voor de verenigingen die in het SOB gehuisvest zijn worden momenteel door de gemeente rechtstreeks aan het SOB betaald. Het zou misschien beter zijn dat het SOB de huur bij de verenigingen zelf in rekening brengt, waarna de verenigingen deze huur via de subsidie terug ontvangen van de gemeente. Nader onderzoek volgt, aldus wethouder Jan van Tilburg.

Punt 14 was een hamerstuk: het niet ontvankelijk verklaren van een bezwaarschrift inzake de gewijzigde APV.

Punt 15 was het voorstel om in te stemmen met de oprichting van de Stichting Gemeenschappelijke Meldkamer en de bijbehorende begroting. Keerpunt '98 kan daar mee instemmen maar we moeten de problemen rond de in gebruik neming van het C2000 systeem nauwkeurig blijven volgen.

Punt 16: mondelinge vragen aan het college. Wij hadden had er wel enkele op ons lijstje staan. De eerste drie vragen hielden verband met het werk en de agenda van de diverse commissies.
Tijdens de laatste commissie Ruimtelijke zaken is door enkele bewoners van de Nassaulaan gebruik gemaakt van het inspreekrecht i.v.m. de overlast die zij ondervinden van de berkenbomen daar. In een van de volgende vergaderingen van deze commissie zal daar op teruggekomen worden.
Ook zal nog bekeken worden of de commissies in de toekomst een concreet voorstel van het college behandelen of dat er in het vervolg gewerkt gaat worden met enkel een startnotitie van het college zodat de commissies meer invloed kunnen inbrengen.
Ook de stand van zaken rond de perspectiefnota stond op het vragenlijstje. De perspectiefnota is de basis voor de begroting 2005. Hoe staat het met de perspectiefnota?
Het blijkt zo te zijn dat de legeskosten voor gebruiksvergunningen voor tenten nogal hoog zijn, zijn die legeskosten reëel? Houdt dit verband met het kostendekkend zijn van de leges? Nogal wat zaken die verduidelijkt moeten worden. Later zal hier op teruggekomen worden.
Uit krantenberichten is gebleken dat een huis op de Reuth was gesplitst in een aantal wooneenheden. Momenteel probeert de eigenaar dit te legaliseren. Kan dit en zo ja, gaat dit dan ten koste van ons woningcontingent? Het college heeft deze zaak in behandeling en kon op dit moment nog geen uitspraken doen over deze zaak.

Tot zover ons verslag van deze belangrijke raadsvergadering.

Keerpunt '98
www.Keerpunt98.nl