» Verslag raadsvergadering, donderdag 15-04-2004

RAADSVERGADERING 15 APRIL: VAN VISIE NAAR BELEID.

Zoals u van ons gewent bent hier een verslag van de inbreng van de fractie van Keerpunt '98 tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 april j.l. Op de agenda stonden enkele heel belangrijke punten. Zaken die zowel op ruimtelijk als op financieel gebied, verstrekkende gevolgen zullen hebben. De publieke tribune was weer eens ouderwets vol.

De vergadering begon met de gebruikelijke punten en een paar hamerstukken die voor dit verslag niet interessant zijn. Pas toen de "Bestuursovereenkomst Reconstructie" aan de orde kwam begon het interessant te worden. Ons raadslid Annie Martens liet weten dat Keerpunt '98 akkoord kan gaan met de ondertekening van deze bestuursovereenkomst. Weliswaar heeft de ondertekening op zich weinig voordelen, het niet ondertekenen heeft veel nadelen o.a. doordat we ons als gemeente dan isoleren. We zullen sowieso toch gehouden zijn aan de inhoud van deze overeenkomst. Ondertekenen dus! Het ontwerp reconstructieplan zelf zal tijdens de volgende vergadering op de agenda staan, dan kunnen wij opmerkingen plaatsen bij het uiteindelijke plan.

Het volgende agendapunt was de aanpassing van de regeling voor de toewijzing van bouwkavels en koopwoningen. Al lang voor dit voorstel klaar was hadden wij gesteld dat de vorige regeling op bepaalde punten aangepast moest worden. Ons raadslid Fons van Tilburg kon het college nu melden dat we tevreden zijn met de aangepaste regeling. Mensen die door gebrek aan woningen in Baarle-Nassau tijdelijk ergens anders moeten gaan wonen, bijvoorbeeld in Baarle-Hertog of ergens op kamers i.v.m. studie, kunnen in Baarle-Nassau aanspraak blijven maken op een koopwoning c.q. bouwkavel en verliezen hun rechten niet. In de puntentoekenning is een goede balans gevonden, inwoners van Baarle-Nassau hebben hierin duidelijk een streepje voor. Ook is er nu een duidelijke omschrijving van het begrip 'starter'. Wij waren altijd voorstander van een leeftijdsgrens bij deze omschrijving, maar we hebben ons laten overtuigen. Het college zal nu bij elke uitgifte van kavels bepalen voor welke doelgroep gebouwd gaat worden en dan zal de leeftijdsgrens van de doelgroep bepaald worden. Duidelijk is in ieder geval dat de opmerkingen die Keerpunt '98 had bij de vorige regeling nu voor een groot gedeelte zijn doorgevoerd en dus hebben wij alle reden om tevreden te zijn.

Het volgende punt op de agenda was het Centrumplan. In een eerdere informele raadsvergadering waren de partijen het eens geworden over de plannen. Het college had in haar voorstel aan de Raad nu ook gekozen voor Model 1. Dit houdt in dat het gemeentehuis op de Singel blijft. Ons raadslid Lidy van Beek verklaarde dat we heel gelukkig zijn met het bereikte resultaat. Keerpunt '98 was vanaf het begin voorstander van het behoud van het gemeentehuis op de Singel. Ons argument was en is dat hier het centrum is van onze gemeente en dat dit de ziel van het dorp is en moet blijven. We hebben hard gewerkt om dit resultaat te bereiken en verhullen niet dat we daarbij concessies hebben moeten doen.

Het Centrumplan omvat drie onderdelen: de uitbreiding en verbouw van het gemeentehuis, het verplaatsen van de scholen naar plan Hoogbraak aan de Boschovenseweg, en woningbouw in het vrijkomende gebied in het centrum. Onze wethouder Jan van Tilburg zegde de Raad toe dat hij de komende tijd er alles aan gaat doen om van de provincie extra contingent te krijgen om de woningbouw in het Centrumplan te realiseren. Dat is ook noodzakelijk want zonder de bouw van een groot aantal woningen zal het hele project niet betaalbaar zijn. De opbrengst uit dit plan moet de (ver)bouw van Brede School en gemeentehuis mogelijk maken.
We hebben nu gekozen voor de grote lijnen, de plannen zullen nu uitgewerkt gaan worden en als afzonderlijke deelplannen terugkomen in de Raad, ook de financiële gevolgen van de plannen komen dan aan de orde, maar het kader is vastgesteld.

Bij de interne onderwerpen van de Raad kwamen het verslag en de aanbevelingen van de werkgroep bezuinigingen aan de orde. In december heeft de Raad besloten dat er een werkgroep ingesteld moest worden om de bezuinigingen op de begroting 2004 en in het meerjarenperspectief te onderzoeken en voorstellen te doen aan Raad en College. Dit om te voorkomen dat Baarle-Nassau onder toezicht van de provincie zou worden geplaatst, maar zeker ook om te voorkomen dat de financiën de komende jaren uit de hand gaan lopen.
Deze werkgroep bestaande uit Frans Vriens (Fractie Ulicoten), Fons van Tilburg (Keerpunt '98), Jos Kersten (CDA), onder voorzitterschap van Cees Raats (CDA), heeft de laatste maanden veel werk verzet. De voorstellen die zij presenteerden liegen er niet om maar worden ook ondersteund door het College, in de begroting 2004 zal 206.000,- bespaard worden.

De personeelsformatie wordt voor 1 januari 2007 met 3 ambtenaren (Fte) verminderd, de evaluatie van het subsidiebeleid moet voor 31 december 2005 worden afgerond en er zal een effectieve en efficiënte uitvoering van het subsidiebeleid komen. Er komen kostprijsdekkende tarieven voor leges. De kosten voor verkeer, vervoer en openbare ruimte worden met 20% verminderd en er moet zo snel mogelijk een integraal ICT beleid worden vastgesteld.

We zijn gelukkig met deze voorstellen. Al jaren zeggen wij dat de begroting reëel moet worden opgesteld zonder dat er grote overschotten zijn op de jaarrekening. Met bovengenoemde voorstellen van de werkgroep is in dat doel van Keerpunt '98 een grote stap voorwaarts gezet en wordt de visie van Keerpunt '98 omgezet in beleid!

keerpunt '98
www.Keerpunt98.nl