» Verslag raadsvergadering, donderdag 04-03-2004

Zoals U van ons gewend bent ook nu weer een verslag van de inbreng van onze fractie in de raadsvergadering van donderdag 4 maart j.l.

Bij de ingekomen stukken en mededelingen stonden de perspectiefnota 2004 en de startnotitie Wet Werk en Bijstand op de agenda. In de Perspectiefnota worden de uitgangspunten bepaald welke aan de basis zullen liggen voor de begroting 2005 en de meerjarenraming. Ons raadslid Fons van Tilburg stelde dat de begroting 2005 realistisch moet worden opgesteld, met de jaarrekening 2003 als basis. Bij de behandeling van de jaarrekening 2003 kan de Raad dan aangeven op welke onderdelen de basis voor de begroting 2005 moet afwijken van de jaarrekening. Vooraf al een aantal zaken vaststellen is in de ogen van Keerpunt '98 niet echt reëel. In de raad was hier ook een meerderheid voor en de burgemeester zegde toe dit zo ook te zullen doorvoeren. De startnotitie Wet Werk en Bijstand geeft de raad informatie over de WWB en geeft ook aan dat er nog al wat keuzes moeten worden gemaakt als de verordeningen, waarin alles moet worden vastgelegd, door de raad moeten worden vastgesteld. Ons raadslid Lidy van Beek gaf aan dat Keerpunt '98 vooral vindt dat de bevolking duidelijk moet worden geïnformeerd over de verordeningen en de gevolgen hiervan.

Bij de mededelingen vertelde de burgemeester dat de geplande GOB vergadering op 8 april niet door zal gaan. Ons raadslid Lidy van Beek stelde hierop voor om een brief te sturen naar het college en de fractieleiders van Baarle-Hertog om er op aan te dringen om toch een keer bij elkaar te komen met de colleges en de fractieleiders omdat er nogal wat zaken zijn die we met elkaar moeten bespreken. Heel de raad stemde in met dit voorstel.

De Brandbeveiligingsverordening 2004 werd zonder noemenswaardige opmerkingen vastgesteld. Maar Keerpunt '98 gaf wel aan dat ook hier een afstemming met Baarle-Hertog noodzakelijk is.

Er lag ook een voorstel aan de raad om een krediet beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke website. Zoals bekend is de website van de gemeente Baarle-Nassau bijna de slechtste van Nederland. Hoog tijd dus om daar wat aan te veranderen. Er is nu een werkgroep aan de slag om te inventariseren hoe een en ander beter kan. Ons raadslid Lidy van Beek gaf nogmaals aan dat Keerpunt '98 vindt dat we ons licht eens moeten opsteken bij andere gemeenten om te kijken of we geen bestaande website kunnen kopen en aanpassen.

Agendapunten 8 en 9: verordeningen artikel 212 en 213a van de gemeentewet en vaststelling treasurystatuut werden zonder veel op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.

De nota lokaal gezondheidsbeleid stond vervolgens op de agenda, in deze nota is een inventarisatie gemaakt over alles wat met gezondheid en welzijn te maken heeft. Hierin worden uiteraard ook de vervoersproblemen naar de huisartsenpost genoemd en de aanrijtijden voor de ambulances. Ons raadslid Lidy van Beek gaf aan dat Keerpunt '98 het een goede zaak vindt dat de gemeente Baarle-Nassau als trekker zal fungeren om de bereikbaarheid van de huisartsenpost te verbeteren en ook dat we er alles aan moeten doen om de aanrijtijden van de ambulances te verkorten. Keerpunt '98 blijft deze beide zaken nauwlettend volgen.

De agendapunten 11 en 12: begroting gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg en de wijziging van deze regeling werden ook zonder veel op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.

Punt 13: Vervanging van de boeiboorden van de Bernardusschool in Ulicoten. Dit is nogal wat duurder uitgevallen dan geraamd. Het wijzigen van de kleur, maar ook het feit dat in eerste instantie 100m2 te weinig was berekend, maakten de totale kosten hoger. De raad ging akkoord met deze meerprijs maar de gang van zaken verdient zeker geen schoonheidsprijs.

Bij het volgende agendapunt ging de raad accoord met de aankoop van een perceel grond aan de Boschovenseweg.

Het volgende agendapunt was de overeenkomst met de ontwikkelingsmaatschappij 'Ruimte voor Ruimte': Ons raadslid Annie Martens gaf aan dat we niet anders kunnen dan accoord gaan maar dat de grondprijs toch wel heel hoog is.

Bij de mondelinge vragen aan het college vroeg ons raadslid Fons van Tilburg aan het college om de lastenstijging voor de bevolking bij het vaststellen van het centrumplan duidelijk te maken. Dus heel concreet aangeven hoeveel de OZB zal moeten stijgen als gevolg van de realisatie van het centrumplan. De burgemeester kon daarop nog geen antwoord geven, maar voor de goedkeuring van deze plannen zal de raad over deze cijfers moeten beschikken. Keerpunt '98 wil ook dat in het reglement van toewijzing van woonruimte en bouwkavels enkele wijzigingen worden aangebracht voor de volgende uitgifte. Ons raadslid Fons van Tilburg deed het college de volgende voorstellen: de leeftijd van starters verhogen van 35 naar 40 jaar, inwoners van Baarle-Hertog, die zijn geboren en getogen in Baarle-Nassau en daar ook minimaal 10 jaar hebben gewoond, ook in aanmerking laten komen voor een woning of kavel, en een duidelijke omschrijving voor het begrip 'projectontwikkelaar'.

Keerpunt '98 heeft gehoord dat er tijdens de carnavalsdagen nog al wat is vernield in de pas opgeknapte straten in het centrum. Ons raadslid Lidy van Beek vroeg daarom aan het college hoe een en ander is opgelost en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. We hebben veel geld gespendeerd om dit gebied op te knappen en nu kost het weer geld om alles te herstellen. Wethouder Kerremans zei dat de gemeente probeert de schade op de daders te verhalen.

De interne onderwerpen van de raad kwamen aan de beurt. De VPB had een voorstel ingediend om het Wvg-protocol te onderschrijven. Heel de raad is van mening dat in Baarle-Nassau de uitvoering van de Wvg goed is. De VPB vindt dat zelf ook, dus werd er unaniem besloten dat de raad het protocol niet onderschrijft omdat we de consequenties daarvan nu niet kunnen inschatten. Wel werd aan het college gevraagd om inzicht te geven in de uitvoering van de Wvg in Baarle-Nassau.

Bij de rondvraag aan de raad stelde ons raadslid Lidy van Beek voor om met de raad bij elkaar te komen om eens te brainstormen over het centrumplan. Het centrumplan heeft op ruimtelijk en financieel gebied nogal wat consequenties voor Baarle-Nassau, het is daarom goed eens met elkaar van gedachten te wisselen zonder dat er tijdens die bijeenkomst meteen beslissingen worden genomen. De raad ging akkoord met dit voorstel en er is een datum afgesproken dat we informeel bij elkaar komen om over het centrumplan te praten.

keerpunt '98
www.Keerpunt98.nl