» Verslag raadsvergadering, donderdag 22-01-2004

Ook nu weer een verslag van de inbreng van onze keerpunt '98 fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 januari.
De eerste raadsvergadering van 2004 had een korte agenda, het leek dus een korte, rustige vergadering te gaan worden.
De vaststelling van de agenda voor deze vergadering en de notulen van de vergaderingen van 11 en 22 december 2003 gaven, evenals de ingekomen stukken en mededelingen vanuit het college, geen aanleiding tot discussie.
Ook het agendapunt: "wijziging verordening correctief referendum" was een hamerstuk.
Het volgende agendapunt was de wijziging van de pas vastgestelde APV. Daardoor heeft de gemeente voortaan een middel in handen om de illegale casino's op een adequate manier aan te pakken en te sluiten.
Daarna kwam de wijziging van de archiefverordening en de overdracht naar het Regionaal Archief in Tilburg aan de beurt. In een eerdere raadsvergadering waren we al akkoord gegaan met de keuze voor Tilburg, maar de overdracht en de verordening moesten nog officieel bekrachtigd worden door de raad. Ook waren er n.a.v. een ingekomen brief nog vragen over de opschoning van het archief, voordat de overdracht naar Tilburg plaats kan vinden.

Zo werd in no-time punt 10a van de agenda bereikt, de schriftelijke vraag van de VPB over het LPG station aan de Alphenseweg.
Bij punt 10b kwamen de mondelinge vragen aan het college aan de orde.
Op een vraag van Hans van Tilborg (VVD) antwoordde de burgemeester dat de Commissaris van de Koningin op 5 februari een tweetal varianten van het Centrumplan krijgt voorgelegd. Het is de bedoeling van het college om extra financiën en extra contingent aan de provincie te vragen om deze plannen te kunnen realiseren. In de raadsvergadering van 15 april zal de gemeenteraad dan een definitieve keuze maken hoe alles gerealiseerd zal gaan worden.

Dit riep bij de fractie van keerpunt '98 een aantal kritische vragen op:
Krijgt de raad op 15 april ook maar de keuze uit 2 varianten van het centrumplan, en moet er automatisch een koppeling gemaakt worden met de huisvesting van de te realiseren Brede School en het Gemeentehuis? De burgemeester antwoordde dat aan de raad misschien meerdere varianten zullen worden voorgelegd, maar dat aan de commissaris van de Koningin maar twee voorstellen zullen worden gedaan om de noodzaak van extra financiën en extra contingent aantoonbaar te maken.
Omdat het er naar uit gaat zien dat tijdens de raadsvergadering van 15 april diverse zeer belangrijke onderwerpen op de agenda komen, vroeg de fractie van keerpunt '98 om een extra vergadering te plannen voor de hele besluitvorming rond het centrumplan. Deze vergadering zal immers heel belangrijk worden voor zowel de financiële als ruimtelijke toekomst van Baarle-Nassau en dus moet de raad de tijd hebben om een weloverwogen besluit te nemen.

keerpunt '98 vindt de vele vrijwilligers van onschatbare waarde voor het Baarles verenigingsleven, deze vrijwilligers waren ook trouwe bezoekers van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis. Daarom deed ons raadslid Lidy van Beek een beroep op het college om de nieuwjaarsreceptie volgend jaar weer door te laten gaan. Uit het antwoord bleek dat het college inmiddels heeft besloten de nieuwjaarsreceptie volgend jaar weer te houden.
Ons raadslid Annie Martens vroeg of ieder lid van de raad een exemplaar van het reconstructieplan zou kunnen krijgen. Het hele reconstructieplan zal ook voor onze gemeente flinke financiële gevolgen hebben en tot op heden heeft de raad daar weinig invloed op gehad. Wethouder Kerremans zegde toe dat een exemplaar voor de raad beschikbaar komt ruim voor de definitieve besluitvorming, waarschijnlijk ook in de raadsvergadering van 15 april.
De brandgang achter de huizen in de Bernardusstraat in Ulicoten is nauwelijks een brandgang te noemen, het is slechts een zandpad. Keerpunt '98 is ter plaatse eens een kijkje gaan nemen en daarom vroeg ons raadslid Fons van Tilburg aan wethouder Kerremans of in het oorspronkelijke plan een verharding van deze brandgang was opgenomen en zo ja, dit alsnog uit te voeren. Wethouder Kerremans zegde toe een en ander uit te zoeken.
Uit een vraag van de Fractie Ulicoten bleek dat er nog al wat beroering is ontstaan in Ulicoten over de verkeersmaatregelen bij de drempel aan het begin van de Dorpsstraat. Om hard rijden tegen te gaan zijn er drempels aangebracht. Maar het verkeer dat de drempel aan het begin van de Dorpsstraat passeert zorgde ervoor dat er schade is ontstaan aan de huizen ter hoogte van deze drempel, doordat er nog steeds te hard gereden wordt. Volgens de wethouder is 120 km/h gemeten tot net vóór de drempel. Daarom dus die verkeerssluis, zodat er wel afgeremd moet worden. De andere optie, de drempel eruit, is vanuit veiligheidsoogpunt natuurlijk geen oplossing, Nu blijkt dat een deel van de bevolking van Ulicoten het niet eens is met de gang van zaken waardoor zodanig onrust onder de bevolking is ontstaan dat de fractie Ulicoten de hulp van het college inriep om de gemoederen tot bedaren te brengen. Op 4 februari zal het voltallige college in Ulicoten zijn om met de bevolking te praten. We hopen da t de problemen dan opgelost zullen worden. Je verbaast je echter wel over een dergelijke gang van zaken.

Toen waren de interne onderwerpen van de raad aan de beurt. Op 22 december 2003 is door de fracties van CDA, Keerpunt '98 én de VPB de instelling van een werkgroep die de bezuinigingen op de begroting moet gaan onderzoeken, goedgekeurd. Deze werkgroep zou uit 3 personen bestaan. Zowel door CDA, Keerpunt '98, Fractie Ulicoten en de VPB is een kandidaat voorgedragen. Omdat het voor de uiteindelijke voorstellen van deze werkgroep beter zal zijn dat zoveel mogelijk raadsfracties daarin hun stem hebben gehad, kwamen de coalitiepartijen met het voorstel om deze werkgroep uit te breiden tot 4 personen, zodat alle kandidaten zitting zouden kunnen nemen in de werkgroep.
Tot verbazing van veel raadsleden trok de VPB de kandidatuur van Ad Severijns in.
Op 22 december stemde de VPB wel in met de instelling van deze werkgroep, nu vertelden zij dat ze er geen deel van wilden uitmaken! We horen vaak vanuit de VPB fractie dat de coalitiepartijen alles alleen willen beslissen en dat de oppositie geen invloed heeft op het beleid, onbegrijpelijk is het dan dat, op het moment dat de coalitie de oppositie vraagt om mee te denken en ook hun verantwoording te nemen, de VPB niet thuis geeft! Terecht reageerde ons raadslid Fons van Tilburg hier dan ook op door te zeggen dat de VPB hun invloed op het beleid nu zelf uit handen geeft.

De laatste 2 onderdelen van de raadsvergadering liepen eigenlijk door elkaar heen, de ingekomen stukken voor de raad en de rondvraag waren niet meer duidelijk van elkaar te onderscheiden.
Bij monde van Fons van Tilburg, vroeg keerpunt '98 om de huidige regeling voor de toewijzing van bouwkavels en koopwoningen eerst nog eens in de commissie en raad te evalueren zodat vanuit die evaluatie eventueel een nieuwe regeling opgesteld kan worden voor de volgende uitgifte van woningen en bouwkavels.
Van Heemkundekring Amalia van Solms is een rapport ontvangen met het verzoek om de langgevelboerderij aan de Armeshof 2 te Ulicoten op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen en om de Vlaamse schuur achter dit pand te herbouwen. Keerpunt '98 ondersteunt dit verzoek van de heemkundekring en de eigenaren van dit pand van ganser harte.

keerpunt '98
www.Keerpunt98.nl