» Verslag raadsvergadering, donderdag 16-10-2003

Donderdag 16 oktober was er weer een raadsvergadering in Baarle-Nassau. Gewoontegetrouw vindt u ook deze keer weer een verslag van deze vergadering vanuit de invalshoek van keerpunt '98.

Op de agenda stonden geen bijzondere punten. De verwachting was dan ook dat het een korte en rustige vergadering zou zijn. Toch begon de vergadering met een merkwaardig incident. Bij de vaststelling van de agenda, dat is het moment waarop de voorzitter vraagt of iedereen akkoord is met de te behandelen punten en de volgorde daarvan, nam Harrie Evers van de VPB het woord. Hij was het helemaal niet eens met de agenda. Hij verweet het presidium van de raad (het presidium zijn de voorzitters van de diverse commissies) partijdigheid en stelde dat de oppositie geen enkel punt op de agenda kon krijgen. Op de vraag welk onderwerp er dan wel toegevoegd moest worden aan de agenda kwam echter geen antwoord. Na enig heen en weer gepraat werd de agenda conform het voorstel vastgesteld. Het voorval was des te opmerkelijker omdat tot nu toe geen enkel agendapunt door de VPB was aangedragen.

Het voorstel voor verkeersmaatregelen in Castelré en het voorstel m.b.t. de "Brede School" werden zonder veel discussie aangenomen. Het volgende punt was de aanbieding van de begroting. Dit stuk is een boekwerkje waarin het beleid van het jaar 2004 uiteen wordt gezet en ook hoe dat alles betaald moet worden. Tot het moment van aanbieding is dat een ambtelijk stuk. Dat wil zeggen dat de ambtenaren het hebben opgesteld en dat geen enkel raadslid of partijbons dat heeft gezien en er ook geen invloed op heeft gehad. Bij de aanbieding van de begroting nam Harrie Evers van de VPB wederom het woord. Hij wees de begroting af (zonder dat hij die ooit had gezien) en weigerde deze te behandelen. Hij verweet CDA en Keerpunt '98 dat zij een chaos van de gemeentelijke financiën hadden gemaakt. Hij stelde dat deze partijen het maar moesten opknappen. Deze beweringen kwamen heel hard aan. Vooral omdat de gemeente weliswaar problemen heeft maar dat deze veroorzaakt worden door het regeringsbeleid en d at juist de twee partijen waar Harrie zich tegen keerde in de commissievergadering zich sterk gemaakt hebben om toch tot een normale begroting te komen. Als de VPB zich echt niet met de begrotingsbehandeling gaat bemoeien dan zou dat een hele slechte zaak zijn. Het zou immers betekenen dat de ideeën van hun kiezers niet in de discussies vertegenwoordigd worden. Het zou ook een uiting van zwakte zijn.

Bij de rondvraag kwam het ambulancevervoer ter sprake. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid wil 18 miljoen Euro extra uittrekken om de aanrijtijden van ambulances te verbeteren. Maar Brabant krijgt volgens de plannen van de minister geen cent extra. Dit heeft al geleid tot woedende reacties van het bestuur van de GGD en gedeputeerde Augusteijn van Noord Brabant. De Raad van Baarle-Nassau heeft daarom unaniem besloten een motie te versturen aan de minister waarin zij de minister met klem verzoekt om investeringen te doen waardoor de aanrijtijden van ambulances in het gebied rond Baarle-Nassau verbeteren.

Bij de ingekomen stukken was ook het jaarverslag 2002 van de Huisartsenpost Breda. Uit dit verslag blijkt dat het aantal vragen om medische hulp tijdens avond- nacht- en weekenddienst de verwachting met bijna 20% overstijgt. Ook blijkt dat in 2002 totaal 18 klachten ontvangen zijn door de huisartsenpost. De Raad van Baarle-Nassau heeft indertijd een motie aangenomen waarin bezorgdheid wordt uitgesproken over de aantasting van de kwaliteit van zorg door het inrichten van regionale huisartsenposten. Landelijk is er de laatste weken nogal wat publiciteit over de huisartsenposten, de Nationale Ombudsman houdt zich daar nu ook mee bezig. Zaak is in ieder geval dat eventuele klachten over de huisartsenposten ook daar terecht komen waar ze horen: bij de huisartsenpost zelf, dus als U klachten heeft, zet deze op papier en verstuur dit aan de Huisartsenpost. Fractie Keerpunt '98

Fractie Keerpunt '98