» Verslag raadsvergadering, donderdag 11-09-2003

Ook nu weer een verslag van de inbreng van onze keerpunt '98 fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag 11 september.

Na het algemene deel van de agenda, opening, aanwijzen voorstemmer, vaststelling agenda en notulen vorige vergadering kwam het tweede deel aan de orde, onderwerpen vanuit het college.

Gewoontegetrouw waren er nogal wat vragen betreffende in het College behandelde onderwerpen. Daarom in het kort enkele antwoorden van onze keerpunt '98 wethouder Jan van Tilburg.
Via Stichting Twern uit Tilburg is een Jongerenwerker aangetrokken. In week 38 is er overleg met stichting Twern en worden de definitieve afspraken gemaakt.
Het is beslist niet de bedoeling van het College om de voormalige brandweergarage te slopen ivm verbouw van het gemeentehuis.
De huidige afspraken betreffende gemeentelijke afvaardiging in het VVV bestuur blijven van kracht. Als er straks echter een nieuwe organisatiestructuur komt (VVV-BOV-UNIZO) is het echter niet de bedoeling dat er, behoudens eventueel in de opstartfase, een gemeentelijke afvaardiging in het bestuur komt. Uiteraard wel een overlegstructuur zoals met andere verenigingen/instellingen, maar uitgangspunt is dat men zelf verantwoordelijk is voor organisatie, activiteiten enzovoorts.

Punt 6, met het invoeren van het BTW-compensatiefonds waren alle fracties het eens, temeer omdat, zoals ons raadslid Fons van Tilburg opmerkte, de vermelde bedragen discutabel zijn en daarom het voorstel gevolgd kan worden.
Punt 7, straatnaamgeving Hoogbraak. Zowel ons raadslid Annie Martens als de VVD zijn van mening dat Frettepad Frettenpad hoort te zijn. Dit wordt gecontroleerd.
Punt 8, de verordening leerlingenvervoer werd goedgekeurd, zodat men op redelijk korte tijd aan
punt 9, de mondelinge vragen aan het College toe was.

Volgens wethouder Jan van Tilburg staat het evenementenbeleid zeker niet de ijskast; zal er binnenkort overleg met BSO zijn; is er binnenkort ook weer overleg met de projectontwikkelaar ivm zorgwoningen in Ulicoten maar heeft de gemeente, zoals de heer Vriens van mening was, zeker geen intentieverklaring ondertekend maar wel overleg gevraagd.
Betreffende de woningbouw in plan Hoogbraak had met name de heer Evers nogal wat vragen, wat aan keerpunt '98 raadslid Fons van Tilburg de opmerking ontlokte dat, sinds de invoering van het dualisme, de taak van de gemeenteraad is: op hoofdlijnen besturen c.q. beleid bepalen en de uitvoering van dat beleid controleren, maar niet, als dat beleid eenmaal bepaald is en er raadsbesluiten genomen zijn, later steeds weer in allerlei details gaan treden over de uitvoering van dat besluit. Een door Fons van Tilburg gevraagde uitspraak van de overige fracties kwam er, met uitzondering van de VVD helaas niet.
Betreffende informatie van de raadsleden denkt keerpunt '98 trouwens dat van Raadsleden zelf ook wat initiatief verwacht kan worden. Als bijvoorbeeld Hans van Tilburg tijdens de raadsvergadering de woningprijzen in het betreffende plan zo paraat heeft, waarom zou VPB-er Evers dit dan niet kunnen hebben ?
Met "kunst in openbare ruimte" is men bezig; het is niet de bedoeling om aan de Stichting Ouderwerk Breda extra subsidie toe te kennen; betreft het Regionaal Indicatie Orgaan is er bestuurlijk en ambtelijk overleg ivm de ontstane wachtlijsten en financiën.
Ons raadslid Annie Martens vroeg naar de reden waarom de 30/km zone in de Gen.Maczeklaan veel korter was dan oorspronkelijk gepland. Volgens wethouder Kerremans was dit niet vermeld in het uitvoeringsplan. Bij de reconstructie in 2004 zal een definitief besluit aangaande de 30/km zone worden genomen.
Na een korte schorsing kwamen de "interne onderwerpen van de raad"aan de beurt.
Als agendapunt 10 de gedragscode voor bestuurders. Zoals onze fractievoorzitter Lidy van Beek aangaf, een onderwerp waar keerpunt '98 al jaren op aan heeft gedrongen. In feite een vastleggen van wat als "normaal, redelijk gedrag" kan worden beschouwd. In onderling overleg zullen nog enkele punten nader worden uitgewerkt. Met een kleine aanvulling werd de gedragscode unaniem vastgesteld.
Punt 11, ingekomen stukken aan de raad werden voor kennisgeving aangenomen of ter afdoening aan het College overgedragen.
Punt 12, de rondvraag tenslotte. Zodra de gevolgen van de troonrede op het gemeentelijk minimabeleid bekend zijn zal dit op de agenda van de commissie Maatschappelijke Zaken en/of ABZ geplaatst worden.

Leo Wens, secretaris Margrietstraat 2, 013-5078143