» Verslag raadsvergadering, donderdag 03-07-2003

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de vakantie stonden enkele belangrijke onderwerpen op de agenda. Hieronder volgt het verslag van deze vergadering en de inbreng van de fractie van Keerpunt '98.

Na de opening, aanwijzen voorstemmer en vaststelling agenda, kwamen de notulen van de vorige vergadering aan de orde. Fons van Tilburg (Keerpunt '98) attendeerde de voorzitter op een vergissing in de notulen van de vorige vergadering. In deze notulen werd hij "wethouder Van Tilburg" genoemd. Fons vond dit toch een beetje te veel eer en vroeg terecht om een correctie van de notulen. Maar ja, je moet het als notulist maar uit elkaar kunnen houden, Fons van Tilburg, Janus van Tilburg, Hans van Tilborg en Wethouder Jan van Tilburg.

Toen kwamen de onderwerpen vanuit het college aan de orde. De jaarrekening 2002 heeft een positief saldo van Euro 749.916,-. Dit saldo is voor een gedeelte te verklaren door een hogere uitkering uit het gemeentefonds, maar alle raadsfracties waren het er wel over eens dat de begroting voor 2002 veel te ruim is opgesteld waardoor dit overschot is ontstaan. Al voor het 7e jaar op een rij laten de jaarrekeningen een flink overschot zien. Keerpunt '98 zegt al sinds 1998, toen Jan van Tilburg in de gemeenteraad kwam, dat de gemeentebegroting reëel moet worden opgesteld. Fons van Tilburg (Keerpunt '98) herhaalde dat tijdens deze raadsvergadering nog eens en drong er op aan om voor het opstellen van de begroting 2004 de manier van begroten eens heel kritisch onder de loep te nemen. Een opdracht die door de, tijdens deze raadsvergadering ingestelde, commissie voor begroting, jaarrekening en control, zal moeten worden opgepakt. Wel complimenteerde Fons het college voor het feit dat er door speciaal gemaakte afspraken maar liefst 3,25% creditrente op de rekening courant wordt ontvangen.

De bestemming jaarrekeningsaldo 2002 was het volgende punt op de agenda. Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om het saldo van Euro 749.916,- te storten in de algemene bestemmingsreserve, waardoor dit bedrag op een later tijdstip gebruikt kan worden om investeringen te financieren. Keerpunt '98 is er altijd voorstander van geweest om rekeningoverschotten te storten in de reserve "compensatie herverdeling gemeentefonds". Maar doordat de gemeente een grote investering te wachten staat door de verbouw van het gemeentehuis, is het nu verstandig om bij het opstellen van de begroting 2004 een beslissing te nemen hoe we het rekeningsaldo 2002 het best kunnen inzetten om de eventuele belastingverhoging tot een minimum te beperken. De VPB stelde voor om dit bedrag maar meteen terug te betalen aan de burgers. Op de vraag van de voorzitter hoe dit dan moest gebeuren, antwoordde Ad Severijns dat het college dat dan zelf maar moest uitzoeken. Dat was wel heel kort door de bocht van de VPB. Keerpunt '98 is van mening dat een raadslid met een goed onderbouwd en uitgewerkt voorstel moet komen, dan kan daar door alle gemeenteraadsleden over gediscussieerd worden. Roepen dat het college het maar moet uitzoeken is dus niet juist en zeker niet de bedoeling van het dualisme!! Keerpunt '98 was het samen met de overige raadsfracties, uitgezonderd de VPB, eens met het collegevoorstel om het saldo te storten in de algemene bestemmingsreserve.

De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 2003, werd zonder veel noemenswaardige discussie vastgesteld. Het voorstel van het CDA om in de APV de paardentramhouders de verplichting op te leggen om een uitwerpselenzak te gebruiken, werd door de hele raad overgenomen. Dit ontlokte Fons van Tilburg de opmerking dat zo heel Baarle de geur kan opsnuiven.

Het volgende onderwerp was de 1e Bestuursrapportage. In de bestuursrapportage laat het college de gemeenteraad weten hoever het staat met de te realiseren projecten uit de begroting en het collegeprogramma. Nogal wat projecten lopen vertraging op. Lidy van Beek (Keerpunt '98) drong er bij het college op aan om te gaan werken met reële planningen. Maar plannen alleen is niet genoeg, bewaking en controle van planningen is aldus Lidy, zeker zo belangrijk.

Het volgende punt op de agenda was het Bouwplan Geerts. Op voorstel van Annie Martens (Keerpunt '98) werd aan het collegevoorstel toegevoegd dat het bedrag van de geraamde planschade door de v.o.f. Geerts in een depot gestort moet worden, waaruit planschadeclaims betaald kunnen worden. De heer Evers stelde dat de voorzitter en de leden van de commissie van bezwaar en beroep op het verkeerde been waren gezet door een onjuiste formulering in het voorstel. Hierop besloot het college om het voorstel nogmaals bij de commissie van bezwaar en beroep voor te leggen om fouten in de procedure te voorkomen. Indien nodig komt dit voorstel dan opnieuw in de gemeenteraad.

De volgende agendapunten, Bouwplan Meeussen en Bouwplan Joossen, werden zonder noemenswaardige opmerkingen goedgekeurd door de raad.

Het laatste gedeelte van deze vergadering waren de interne onderwerpen van de gemeenteraad. De voorgedragen leden voor de diverse commissies werden benoemd door de gemeenteraad. Ook de voorzitters van de diverse commissies werden verkozen. Keerpunt '98 levert twee voorzitters, Annie Martens is de voorzitter van de nieuwe commissie maatschappelijke zaken en Fons van Tilburg is de voorzitter van de nieuwe commissie ruimtelijke zaken. De opzet duale begroting 2004 en het burgerjaarverslag werden zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken en mededelingen van de raad was ook een brief van de inspecteur voor de gezondheidszorg over de aanrijtijden van de ambulances. De wettelijk vereiste aanrijtijden van 15 minuten voor ambulances wordt structureel overschreden. Lidy van Beek (Keerpunt '98) sprak daar al haar bezorgdheid over uit, de VVD kwam met het voorstel een motie op te stellen om onze bezorgdheid uit te spreken en om op korte termijn een oplossing te zoeken, dat voorstel werd unaniem door alle gemeenteraadsleden overgenomen.

Aan het eind van deze vergadering overhandigde J. van der Kuip nog een bloemetje aan de heer Hendrikx die zijn 12 ½ jarig jubileum vierde als burgemeester van Baarle-Nassau.

Tot zover ons verslag van deze laatste vergadering voor de vakantie. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.

Keerpunt '98

www.keerpunt98.nl