» Verslag raadsvergadering, donderdag 17-04-2003

Ook nu weer een verslag van de inbreng van onze keerpunt '98 fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag 17 april 2003.

Helaas is onze wethouder Jan van Tilburg nog steeds ziek en was wethouder Kerremans met vakantie, zodat burgemeester Hendrikx in zijn eentje het College moest vertegenwoordigen.

Na het algemene deel van de agenda, opening, aanwijzen voorstemmer, vaststelling agenda en notulen vorige vergadering kwam het tweede deel aan de orde, onderwerpen vanuit het College.

Bij de ingekomen stukken en mededelingen bleek dat inmiddels besloten was alle nieuw te bouwen koopwoningen te bestemmen voor starters en starters zijn zij die nog niet zelfstandig wonen of een huurwoning achterlaten en tussen 18 en 34 jaar oud zijn.

De overige punten werden zonder al teveel op- en of aanmerkingen akkoord bevonden. Het ging met name over een besluit om voor het regionaal archief een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met een stadsarchief. De keuze daarvoor is gevallen op Tilburg.

Enkele ramingen onderhoudsuitgaven werden gewijzigd.

De oude gemeenschappelijke regeling kleinschalig collectief vervoer werd ingetrokken zodat het College nu een nieuwe regeling aan kan gaan.

Ingestemd werd met een extra bijdrage aan de GGD over 2002 met daarbij de kennisgeving dat voor 2003 eveneens negatieve financiële gevolgen te verwachten zijn.

Door de VPB waren schriftelijke vragen ingediend aangaande het functioneren van het College nu onze wethouder ziek is. De raadsvoorzitter kon antwoorden dat de diverse taken door de andere College-leden worden waargenomen. Maar onvermijdelijk is natuurlijk dat er hier en daar wat vertraging op kan treden. Mensen kunnen nu eenmaal maar één ding tegelijk doen en op één plaats tegelijk zijn. De verwachting is echter dat Jan binnen afzienbare tijd weer aan de slag kan.

Naar aanleiding van een vraag van de fractie Ulicoten wees ons raadslid Ton van der Putten erop dat er afgesproken was om het systeem van rioolheffing te evalueren. Keerpunt '98 heeft wat de tariefberekening voor de agrariërs betreft steeds gepleit om, indien zij inderdaad geen bedrijfsafvalwater op de riolering lozen, zij voor eenzelfde tarief in aanmerking dienen te komen als de overige burgers.

Omdat de heer Vriens in de vorige raadsvergadering met grote stelligheid een maximum bedrag had genoemd waarbij men in aanmerking kon komen voor huursubsidie, had ons raadslid Annie Martens dit even opgezocht op de internetsite van het ministerie. Dhr Vriens bleek zich toch vergist te hebben want het maximumbedrag was ca 100,-- Euro hoger terwijl er ook rekening gehouden wordt met inkomen en vermogen.

Na een korte schorsing begon men aan de interne onderwerpen van de raad, met als eerste de vaststelling verordening ambtelijke bijstand en ondersteuning. Keerpunt '98 was van mening dat uit de tekst van artikel 2 niet duidelijk bleek wie bepaalt of ambtelijke bijstand geweigerd wordt en diende daarom een amendement in met een andere tekst. Dit werd door de raad aangenomen.

De fractie Ulicoten kaartte het probleem van vergaderruimte voor de fracties aan. Hier zal nog nader overleg over komen. Het idee van mevr. Geerts om gratis vergaderruimte in het SOB-gebouw of Dorpshuis ter beschikking te stellen werd door onze fractievoorzitster Lidy van Beek bij voorbaat al afgewezen. Ten opzichte van de andere gebruikers is dat in onze ogen zeker geen optie.

Het stelsel van Raadscommissie zal worden gewijzigd. De werkwijze nu, met één grote commissie, werkt niet naar behoren. Besloten is om weer een vier-tal commissies van 5 personen in te stellen.

Tenslotte werd afscheid genomen van Ton van der Putten. Ton gaat trouwen en verhuizen en dat verhuizen betekent dat hij geen deel meer uit mag maken van de gemeenteraad in Baarle-Nassau. Wij vinden het erg jammer gezien zijn persoon die goed paste in keerpunt '98 en gezien zijn vakkennis. Fons van Tilburg zal hem opvolgen en wordt in de volgende raadsvergadering geïnstalleerd.

keerpunt '98

Leo Wens, secretaris Margrietstraat 2 013-5078143 www.keerpunt98.nl