» Verslag raadsvergadering, donderdag 06-03-2003

Ook nu weer een verslag van de inbreng van onze keerpunt '98 fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag 6 maart 2003.

Helaas is onze wethouder Jan van Tilburg nog ziek en hij kon deze vergadering dan ook niet bijwonen. Na de opening volgde als eerste punt de installatie van twee nieuwe raadsleden. Namens keerpunt '98 werd Annie Martens als raadslid geïnstalleerd, terwijl voor het CDA Peter Tuijtelaars als raadslid zijn intrede deed. Het overige algemene deel van de agenda, aanwijzen voorstemmer, vaststelling agenda en notulen vorige vergadering werd blijkbaar gebruikt als korte aanloop naar een, overigens geheel volgens verwachting, langdurige zit om het tweede deel, onderwerpen vanuit het college te behandelen. Begonnen werd met de ingekomen stukken en mededelingen. Naar aanleiding van de verslagen van de College-vergaderingen informeerde onze fractieleidster Lidy van Beek naar een opmerking aangaande het ontbreken van de noordelijke poot aan de geplande rotonde van de weg Alphen-Baarle. Wethouder Kerremans gaf aan dat deze poot de voorziene aansluiting is van de noord-westelijke rondweg, deze poot ontbrak op een ontwerp-tekening en daar heeft men de provincie op geattendeerd.

Punt 8 betrof het nemen van een voorbereidingsbesluit ivm een aanvraag tot kassenbouw in Ulicoten. Een kwestie die al wat langer loopt maar nu afgewerkt kon worden. Bij monde van Annie Martens stelde keerpunt '98 zich op het standpunt dat het hier een primair agrarisch gebied betreft, en zal blijven, waar de agrarische belangen mogen overheersen, zeker nu gewaarborgd is dat een eventuele vergunning pas daadwerkelijk verleend wordt als aan alle voorwaarden, dus ook de planschade-regeling, is voldaan. Zij maakte ook duidelijk dat ons standpunt nu, tevens betekent dat, in niet-primair agrarisch gebied, dus andere belangen zullen overheersen. Het stug willen vasthouden aan een bestemmingsplan van meer dan 10 jaar oud lijkt ons, zeker gezien de te verwachten ontwikkeling in het kader van het R.E.K. en de provinciale visie, dan ook geen vooruitstrevende zaak. Met 11 van de 13 stemmen werd het voorstel van B&W aangenomen.

Hoewel 3 verschillende onderwerpen werden in de discussie de agendapunten 9,10 en 11 nogal eens door-, in-, en met elkaar behandeld. Punt 9, gedifferentieerd systeem voor grondprijzen van bouwkavels. Een nadere uitwerking van het Collegeprogramma. De breedste schouders gaan daarmee ook de zwaarste lasten dragen, maar in onze ogen is dit een van de weinige manieren om als gemeente invloed te kunnen hebben op de prijzen van sociale woningbouw. Gelukkig hebben we als gemeente grond in bezit en zijn we hier niet overgeleverd aan project-ontwikkelaars welke zich waarschijnlijk niet aan zgn. markt-gerichte prijzen zouden houden, maar zelf een top-markt-prijs zouden creëren! Voorlopig willen we de grondprijzen jaarlijks blijven vaststellen.

Punt 10 betrof het vaststellen van de exploitatieopzet 1e fase, 4e plandeel Hoogbraak. We willen volstaan met een aantal voorwaarden welke keerpunt '98 bij monde van Lidy van Beek aan onze goedkeuring heeft verbonden, en die op een of andere manier ook door het College zijn toegezegd:

1.-de lage grondprijzen moeten door woonstichting Leyakkers aantoonbaar en blijvend aan de huurders c.q. kopers worden doorberekend. Voldoet de woonstichting niet aan deze voorwaarde, dan moet bij de volgende grondverkoop door Leyakkers de reëele grondprijs worden betaald. -bij de volgende fase zullen meer kleinere percelen beschikbaar moeten komen, afhankelijk van de uitkomst van het "woningbehoefte" onderzoek. Natuurlijk zal het bestemmingsplan uit moeten gaan van de uitkomsten van dat onderzoek.

2. -duurzaam bouwen zal nadrukkelijk gepromoot moeten worden, te denken valt hierbij aan een zgn. statiegeldregeling

3.-voor zover mogelijk zullen WVG gerichte voorzieningen moeten worden getroffen. Wij hebben voorgesteld dit in één van de eerstvolgende commissievergaderingen, maar in ieder geval vóór de eerstvolgende gronduitgifte, op de agenda te plaatsen.

4.-hemelwater infiltratievoorzieningen horen bij het "bouwrijp" maken. Bijkomend voordeel is dan dat e.e.a. onder gemeentelijke controle valt.

De mening van de fractie Ulicoten dat lage huurprijzen niet nodig zijn omdat die een nadelige invloed hebben op de huursubsidie, delen we niet. Je kunt immers niet stellen: "vraag maar een hoge huur, want dan komen de huurders tenminste in aanmerking voor huursubsidie". Huursubsidie is immers niet alleen afhankelijk van de hoogte van de huur, maar ook van het inkomen en eventueel vermogen. Daarbij is het een landelijke regeling en al vaker is gebleken dat dergelijke regelingen op korte termijn ten nadele kunnen worden gewijzigd. Het beetje dat je als gemeente in eigen hand kunt houden heeft daarom ook beslist onze voorkeur.

Punt 11 betrof uiteindelijk de vaststelling van de bouwgrondprijzen 2003. De grondprijs voor de sociale huur- en voor de sociale koopwoningen zal gelijk getrokken worden en werd vastgesteld op 100,-- p/m2. De overige prijzen conform het voorstel van B&W.

Het uitbrengen van een positief advies ivm de Stille Genieter aan het commissariaat voor de media was verder een hamerstuk.

De rondvraag werd door ons fractielid Ton van der Putten gebruikt om te informeren naar de "bomensnoei" in de Gen.Maczeklaan voor de carnavalsoptocht. Dit bleek een uitvloeisel te zijn van een indertijd onduidelijk gemaakte afspraak over de toegestane hoogten van carnavalswagens.

Het laatste deel van de vergadering, de interne onderwerpen van de raad werd vrij snel afgewerkt. Namens keerpunt '98 werd Marie Louise Hellings-vd Broek benoemd in de algemene raadscommissie en fungeert Annie Martens voortaan als plaatsvervangend commissielid. De verkiezing van de raadsleden in de werkgroep gemeentehuis gaf nog aanleiding tot discussie. De bedoeling is dat de in deze werkgroep zittende raadsleden steeds terugkoppelen naar het Seniorenconvent, raadscommissie en gemeenteraad. Beslist niet om in die werkgroep "partijstandpunten"door te gaan drukken. Iets wat echter, met name door VVD raadslid van Tilborg, wel werd verondersteld. Frappant in deze kwestie was, dat de "coalitie-partijen" in eerste instantie Hans van Tilborg in de werkgroep hadden willen hebben. Omdat hij dit echter weigerde stelde ons raadslid Lidy van Beek zich uiteindelijk kandidaat en toen pas stelde ook VPB raadslid Evers zich kandidaat. Lidy lostte de zaak kordaat op en trok haar kandidatuur in, in het vertrouwen dat de aangewezen kandidaten hun werk correct doen zodat de overige raadsleden goed op de hoogte blijven.

Keerpunt '98 was verder de mening toegedaan dat een motie van de gemeente Langendijk inzake jeugdhulpverlening en onderwijs diende te worden ondersteund alsook de motie van de gemeente Boekel inzake tijdelijke bewoning door ouderen.

Betreft de huisartsenpost zal er nog een gesprek plaatsvinden, ook zal overleg met de Baarlese Apotheek nodig zijn en dient zeer zeker de bewegwijzering naar en bij de huisartsenpost alsmede naar de dienstdoende apotheek flink te worden verbeterd. Ongetwijfeld komt betreffende de huisartsenpost nog wel een vervolg.

Na ruim 4 uur kon burgemeester Hendrickx ook deze raadsvergadering afsluiten.

keerpunt '98 Leo Wens, secretaris Margrietstraat 2 013-5078143 www.keerpunt98.nl