» Verslag raadsvergadering, donderdag 23-01-2003

Ook nu weer een verslag van de inbreng van onze keerpunt '98 fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag 23 januari 2003.

Na het algemene deel van de agenda, opening, aanwijzen voorstemmer, vaststelling agenda en notulen vorige vergadering kwam het tweede deel aan de orde, onderwerpen vanuit het college.

Allereerst enkele mededelingen. Twee raadsleden hadden te kennen gegeven te stoppen met hun werk als raadslid: CDA fractievoorzitter Anton van der Vloet in verband met verhuizing en keerpunt '98 raadslid Johan van Sas. Betreft de reden van Johan, daar gaan we in een apart artikel in dit blad wat uitgebreider op in. Tenslotte de mededeling dat onze wethouder Jan van Tilburg wegens ziekte verstek moest laten gaan.

Naar aanleiding van de ingekomen stukken, met name de verslagen van de B&W vergaderingen, had ons raadslid Johan van Sas enkele vragen c.q. opmerkingen. Allereerst de herbestrating vóór de Engel. Omdat dit een stuk is dat als terras wordt gebruikt vreesde hij dat het bestratingsmateriaal aangepast zou worden en daarmee ook het bestratingsmotief zou verdwijnen. Tevens vroeg hij of het normaal was dat dergelijk werk uit de precariobelasting betaald werd. Wethouder Kerremans kon hem gerust stellen, het betreft puur onderhoud, materiaal en motief blijven zoals het nu is, wat echter betekent dat, vooral de gedeelten die voor terrassen bestemd zijn, meer onderhoud zullen vergen. Dat dit werk ten laste zou komen van de precariorechten leek hem echter niet waarschijnlijk. Verder kon Johan tot zijn grote tevredenheid constateren dat de gemeente geheel op groene stroom zal overgaan en dat er op korte termijn een compostvaten actie vanuit de gemeente komt. Dit laatste had volgens de wethouder ook te maken met een eventueel invoeren van een nieuw systeem van reinigingsrechten, nog meer gebaseerd op "de vervuiler betaalt", waarbij mensen die zelf composteren op een of andere manier beloond zouden moeten worden.

Agendapunt 7: Het vaststellen van de startnota lokaal gezondheidsbeleid was voor onze fractievoorzitster Lidy van Beek aanleiding om er op te wijzen dat lokale instellingen zoals Zonnebloem, KVO enzovoorts zeker bij het opstellen van deze nota betrokken dienen te worden. Mede naar aanleiding van die opmerking riep de voorzitter de raadsleden op om met voorstellen te komen, zodat de nota straks gedragen kan worden door de gehele bevolking.

Agendapunt 8: Aanschaf nieuwe file-server. Dit werd goedgekeurd met, naar aanleiding van opmerkingen daarover, de toezegging dat de beloofde automatiseringsnota er nu echt aan zit te komen.

Agendapunt 9: Vragen aan het College. Dit werd door ons raadslid Ton van der Putten gebruikt om te informeren naar de nota handhaving. Dit jaar is er vanuit het ministerie een zogenaamde -0-meting en per 2005 worden er minimum eisen gesteld waaraan de diverse instellingen moeten voldoen. Hij wilde graag weten of onze gemeente bij het opstellen van de nota handhaving met deze -0-meting en de minimum eisen voor 2005 rekening houdt. Wethouder Kerremans kon hem wat dit betreft geruststellen.

Deel -D-, interne onderwerpen vanuit de Raad leverde, naast een discussie tussen VVD en VPB over een VPB opmerking in de algemene raadscommissie om bouwgrond bij opbod te verkopen, alleen een toezegging op dat de kwesties "instellen financiële commissie" en "vuurwerkopslag" op de agenda van het seniorenconvent (fractie-leidersvergadering) geplaatst zullen worden.

Met een toespraak van de voorzitter, een bloemetje, een presentje en dankwoorden door alle fracties werd afscheid genomen van de twee raadsleden. Anton, ook vanaf deze plaats, bedankt voor je inzet en je manier van samenwerken sinds een klein jaar in de coalitie. Veel succes met je werk en in je nieuwe woonplaats. Tot zover de eerste raadsvergadering van 2003.

Leo Wens, secretaris Margrietstraat 2, 013-5078143