» Verkiezingscampagne? Keerpunt '98 werkt!!!

Verkeizingscampagne? Keerpunt '98 werkt!!! Onze kandidaten voor de gemeenteraad willen eigenlijk gewoon het werk doen waarvoor zij gekozen gaan worden. Niet meer dan dat maar ook niet minder. Eigenlijk vinden we dat de verkiezingscampagne zoals we die nu voeren, niet gevoerd zou moeten worden. Het gaat tenslotte niet om wat er nu beloofd wordt maar om hetgeen (wat) er in de komende 4 jaar gedaan wordt. U als kiezer kunt daarom beter kijken naar hetgeen er gebeurd is in de afgelopen jaren dan naar de beloftes in de verkiezingscampagne.

Wij geven u enkele voorbeelden van de laatste paar maanden: In de laatste raadsvergadering heeft ons raadslid de kwestie "Dreigement van de gemeente aan de bezwaarmakers van de la Sallestraat" aan de orde gesteld. Alleen de VVD steunde ons en distantieerde zich ook van het handelen door de gemeente. Alle andere fractieleiders, inclusief die van de VPB, zwegen in alle talen. Toch is de raadsvergadering de plaats waar beleid bepaald en eventueel gecorrigeerd wordt. Het heeft weinig waarde een artikel in dit weekblad te publiceren over alles wat anders moet, als men in de raadsvergadering zijn mond niet open doet.

Tijdens de laatste raadsvergadering kwam de kwestie van de Beukendreef aan de orde. Keerpunt '98 was en is voorstander om deze dreef openbaar te houden. Er is nog geen besluit genomen omdat de stemmen staakten. De volgende raadsvergadering kunnen de fracties opnieuw laten zien voor welke belangen zij staan.

Tijdens de begrotingsbehandeling is Keerpunt '98 met een initiatiefvoorstel gekomen dat heel goed onderbouwd en doorgerekend was. Hierdoor is de OZB met bijna 4% minder gestegen dan was voorzien. Dit merkt u elk jaar weer in uw portemonnee.

In de raadsvergadering van juni 2001 heeft Keerpunt '98 een voorstel ingediend over het toewijzingsbeleid van de huurwoningen door de woonstichting. Het voorstel beoogde onderhandelingen op gang te brengen tussen de gemeente en de woonstichting met als inzet het reglement te wijzigen. De door ons voorgestelde wijzigingen hadden tot doel om de jongeren meer kans op een woning te bieden. De oplossing die we aandroegen paste binnen de wettelijk regelgeving. Wij werden gesteund door de VPB. Alle andere fracties hebben ons voorstel bestreden. Vooral de woordvoerder van het CDA was fel tegen. Zijn enige argument was dat het toewijzingsbeleid een autonome bevoegdheid van de woonstichting is waaraan de gemeente niet kan en mag tornen. Door een heel goede manier van politiek bedrijven door ons raadslid hebben we weten te bewerkstelligen dat het college de intentie van ons voorstel heeft overgenomen. Intussen heeft de woonstichting niet haar reglement aangepast maar wel een systematiek ingevoerd waardoor toch tenminste 40% van de woningen aan onze jongeren zal worden toegewezen. Wij willen het effect van deze maatregel eerst afwachten. Nu stelt het CDA dat het toewijzingsbeleid van de woonstichting aangepast moet worden. Wij waren veel verder geweest als zij daar de afgelopen 4 jaar voor gepleit hadden. Met een raadsfractie van 5 personen hadden ze vrijwel alles kunnen verwezenlijken.

Keerpunt '98 heeft de afgelopen 4 jaar op een evenwichtige manier de belangen van alle burgers behartigd. Wij willen dat blijven doen. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen! Wij rekenen op U!!!