» Coalitie-overeenkomst

CDA en Keerpunt '98

Coalitieprogramma 2002-2006

Dit coalitieprogramma bevat de belangrijkste punten op basis waarvan onze beide partijen deze coalitie willen vormen. Dit zijn de hoofdlijnen waarlangs het CDA en Keerpunt '98 met elkaar willen gaan samenwerken.

In dit programma hebben wij geprobeerd een evenwicht te vinden tussen de verschillende sectoren van het gemeentelijk bestuur, kort gezegd tussen de harde en de zachte sector, maar ook tussen de wensen en ambities van de beide groeperingen die in dit programma zijn overgenomen.

Voor de periode 2002-2006 staan er een aantal grote investeringen op het programma. Tegelijk moet Baarle-Nassau het, zoals het er nu uitziet, doen met structureel minder inkomsten. Onze gemeente staat in deze periode voor afwegingen tussen het behoud van kwaliteit en het behoud van een acceptabele lastendruk.

Bij het ontwikkelen van beleid wordt het toekomstgerichte denken van beide partijen samengebracht om visies te ontwikkelen en deze om te zetten in daden. Wij zullen ons inzetten om de gemeenschapszin van mensen te versterken en zullen maatschappelijke initiatieven ondersteunen.

Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelré verdienen het om ieder hun eigen karakter te behouden en om zich, ieder in hun eigen tempo, verder te ontwikkelen. Deze coalitie wil zich inzetten om de balans daarin te zoeken en te behouden, in goed overleg met de inwoners en met een degelijke financiële onderbouwing.

Gemeentelijke organisatie

Snel na het aantreden van dit college wordt een integriteitsnota uitgebracht. Onderdeel van deze nota zal een protocol zijn waarin handvatten zullen worden gegeven voor collegeleden, raadsleden en ambtenaren om zelfs elke schijn van niet integer handelen te vermijden.

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid zullen we het overleg met de inwoners zo goed mogelijk inbedden zodat hun invloed optimaal gewaarborgd is.

Waar mogelijk en nuttig wordt maximaal samengewerkt met andere gemeenten. Vooral de samenwerking met Baarle-Hertog wordt verder uitgebouwd. In dat kader willen we het GOB doorontwikkelen tot een Openbaar Lichaam.

Het gemeentehuis wordt opgewaardeerd op de locatie aan De Singel. De ontwikkeling van het ambtelijk apparaat moet verder gaan zoals die is uitgestippeld en ingezet. Sleutelwoorden zijn daarbij "dienstbaarheid t.o.v. de inwoners" en "één loket voor de burgers". Het Dualisme wordt door ons volwaardig ingevoerd met goede ambtelijke ondersteuning.

Generatie / gezinsbeleid en onderwijs

De gemaakte afspraken m.b.t. het masterplan willen we uitvoeren, terwijl daarbij in overleg met de scholen bekeken wordt hoe de 'brede school-gedachte' in de plannen verwerkt kan worden. Er wordt een ontvlechting van het bestuur van het openbaar onderwijs en het gemeentebestuur gerealiseerd.

De kinderopvang moet goed bereikbaar zijn en zonder of met minimale wachtlijsten opereren.

Subsidies aan verenigingen zullen we (nog meer) koppelen aan het aantal jeugdleden en het aantal activiteiten gericht op de deelname van jongeren.

Het blijft noodzakelijk om zorgwoningen te bouwen en woningen op te plussen. Het terrein van het Nonnenklooster, met uitzondering van een gedeelte dat bestemd wordt voor de uitbreiding van de begraafplaats, willen we hiervoor bestemmen. De bouw van zorgwoningen moet wel worden afgestemd op de behoefte daaraan in onze gemeenschap. De nota "wonen-welzijn-zorg" wordt geëvalueerd.

Integratiebevorderende en socialiserende initiatieven zullen we actief ondersteunen.

Sociaal beleid

Wij willen een sociaal, solide en duurzaam armoedebeleid voeren. Daarbij zullen we onderbenutting van voorzieningen tegengaan en een actief kwijtscheldingsbeleid voeren. Onderdeel van dit beleid zal zijn de informatieverstrekking over de mogelijkheid van de diverse regelingen. Uiteraard is de toeleiding naar de arbeidsmarkt en de bestrijding van misbruik noodzakelijk, ook dit zal een onderdeel van het beleid zijn.

Vrijwilligers, participatie, sport en cultuur

Er is behoefte aan een nota vrijwilligerswerk, deze wordt opgesteld.

Zelfwerkzaamheid van verenigingen zullen we stimuleren. De jaarlijkse subsidies aan verenigingen worden geïndexeerd. De binnensportaccommodaties worden onderzocht en geëvalueerd en er worden keuzes gemaakt m.b.t. de toekomst hiervan.

We willen indien mogelijk de muziekschool voor Baarle behouden. De "Notitie over de personeelsbehoefte SOB" wordt spoedig openbaar behandeld en het opbouwwerk wordt objectief geëvalueerd.

We zullen ook de regelingen m.b.t. "het Dorpshuis" evalueren. Dit moet niet worden gezien als een belofte dat de regelingen gewijzigd zullen worden. Bij de evaluatie zal ook duidelijk rekening gehouden worden met het verschil in functie t.o.v. het Cultureel Centrum Baarle.

We gaan zuinig om met het cultureel-historisch erfgoed en willen daarom renovatieplannen goed inpassen. Daar waar mogelijk zal overleg plaatsvinden met de burgers over de leefomgeving.

Openbare orde en veiligheid

Wij willen veel aandacht besteden aan de algemene veiligheid, zoals aan openbare verlichting en aan misdaadpreventie. Andere aandachtspunten daarbij zijn openbare veiligheid, aanwezigheid van politie en de bemanning van de politiepost. We zetten ons in voor een goede bereikbaarheid van ambulance en geneeskundige diensten. Daarnaast willen we de samenwerking tussen brandweercorpsen onderzoeken en begeleiden.

Landbouw, Natuur & Landschap

De kwaliteit van de natuurlijke omgeving dient te worden behouden en versterkt. We zullen een actieve rol spelen binnen de reconstructiecommissie. Op zichthoeken wordt bij reconstructies onderhoudsvriendelijke beplanting gerealiseerd die "streekeigen" is.

De agrarische belangen kennen wij een belangrijke rol toe. We willen nieuwe economische activiteiten realiseren waarbij agrarisch natuurbeheer en de ontwikkeling van landschaps-elementen een belangrijke rol gaan spelen. Ook zullen we een uniform beleid ontwikkelen t.a.v. de kleinschalige kampeeractiviteiten bij agrarische hoofdfuncties.

Het bestemmingsplan buitengebied moet nog worden herzien.

Economische ontwikkeling en Toerisme

Ook voor ondernemers moet er één loket zijn waar men met alle vragen terecht kan. We willen een actieve dialoog tussen gemeente en ondernemers over alle ondernemerszaken.

We zullen ons inzetten voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven op het bedrijventerrein. Ten aanzien van de gebruikersvergunningen zal een correcte handhaving plaatsvinden.

We gaan evenementenbeleid ontwikkelen. De spreiding van het toerisme over de hele week wordt door ons gepromoot. Er zal een grotere groep burgers actief betrokken worden bij het recreatief beleid.

Milieu, Woningbouw en Ruimtelijke Ordening

Het gedifferentieerd tarieven-systeem voor reinigingsrechten gaan we handhaven en uitbouwen. Sluikstortingen en illegale lozingen zullen we actief tegengaan, milieu-vergunningen zullen we actueel en adequaat handhaven.

We willen een lokaal milieubeleidsplan (Lokale Agenda 21) realiseren. Een gezamenlijk huisvuil-ophaalsysteem met Baarle-Hertog en Alphen-Chaam wordt nagestreefd.

We zullen een inhaalslag maken met woningen voor jongere starters. Bovendien zullen we gedifferentieerde grondprijzen voor sociale woningbouw en voor grote vrije kavels realiseren. De mogelijkheden voor energiebesparing, duurzaam bouwen en duurzame energie brengen we in beeld en stimuleren we, ook door mee te werken aan alternatieve energieprojecten.

Verkeer en vervoer

De ontwikkelingen rond de Noord-Oost rondweg kennen voor ons een grote prioriteit.

In het centrum wordt 'kort parkeren' gerealiseerd. De uitvoering van het parkeerbeleid zal in nauwe samenwerking met Baarle-Hertog gebeuren. De mogelijkheid voor laad- en losplaatsen in het centrum wordt onderzocht.

In de directe omgeving van de basisscholen zal een 30-km zone worden ingesteld.

De reconstructie van de Stationstraat, Desiree Geraertstraat, Roosakkerstraat, Kerkstraat wordt spoedig opgepakt. De reconstructie van het St. Annaplein wordt na of samen met de verbouwing van het gemeentehuis ingevuld.

Financiën

De kernpunten uit ons financieel beleid zijn:

Tot slot:

Het moge duidelijk zijn dat onze beide partijen slechts een deel van hun ideeën en wensen in dit programma verwezenlijkt zien. Toch zullen beide partijen gedurende deze periode collegiaal dit beleid uitdragen en verdedigen. Geen van beide partijen zal zich met het gevoerde beleid profileren ten koste van de andere partij. Het beleid zal het resultaat zijn van de inspanning van onze beide bestuursploegen en partijen.

Samengevat wil deze coalitie op een realistische manier invulling geven aan een Leefbare Gemeente Baarle-Nassau, waarin mensen met plezier samen wonen, werken en recreëren. Zij vertrouwt erop om samen hiervoor de juiste keuzes te kunnen maken en wil zich hiervoor de komende 4 jaar met alle energie gaan inzetten.

de fractieleiders:

CDA Baarle / Keerpunt '98

Anton van der Vloet / Lidy van Beek-Laurijssen

013-5076288 / 013-5078565

Alphenseweg 41 / Hulstakker 36

[email protected] / [email protected]

www.keerpunt98.nl

1/1