? Beleidsprogramma Pagina 4/12

? &Vorige pagina Volgende pagina& ?

? politieke opstelling

Ook in de komende jaren blijven wij ons inzetten om tot een door alle inwoners gedragen beleid te komen.
Op een constructieve wijze en in goed overleg met de overige fracties. Met gewone mensen-taal. Zonder om de pot te draaien. De debatten daar voeren waar ze thuis horen: in de openbare vergaderingen.
Open, eerlijk en duidelijk naar de burgers toe. Vanuit het standpunt dat de inwoners echt wel kennis van zaken hebben.
Wij willen goede verhoudingen in het bestuur, maar tegelijkertijd ook duidelijkheid. De grenzen tussen bestuurlijke-, persoonlijke-, familiale- en zakelijke verhoudingen moeten helder zijn. Er mag geen wazig gebied zijn waarin verschillende verhoudingen en belangen in elkaar overlopen. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling dient beslist vermeden te worden. Wij willen de verantwoordelijkheid van besturen en van besluiten nemen niet ontlopen. Het risico dat daarbij ook wel eens een minder succesvol besluit zit, nemen wij. Wij willen veel minder dan nu gebruikelijk is, externe bureaus inschakelen. We gaan er vanuit dat plannen op een verantwoorde manier gemaakt kunnen worden door eigen personeel met hulp van mensen uit de praktijk en gebaseerd op de adviezen, wensen en behoeften van de inwoners. Naar onze mening kan er op deze manier een aanzienlijk bedrag worden bespaard. Een bedrag dat dan elders of aan de projecten zelf besteed zou kunnen worden.

? bestuur en functioneren van de gemeenteraad

De raad bepaalt het beleid en houdt zich bezig met besturen op hoofdlijnen. De raad neemt, in alle openheid, haar besluiten in de openbare raadsvergaderingen. Commissies van advies moeten, als zijnde een groep van deskundigen, ook daadwerkelijk advies geven over voorstellen. De discussie en besluitvorming dient in de raadsvergadering plaats te vinden. De raad is er immers om beleidskaders, de echte beleidslijnen, te formuleren en te controleren.
Ons standpunt hierover sluit trouwens naadloos aan bij de wetsvoorstellen over de dualisering van het gemeentebestuur.
Van participatie mogelijkheden voor burgers zal waar mogelijk gebruik dienen te worden gemaakt.
Te denken valt aan burgerinitiatief, raadgevend referendum en interactieve beleidsvorming.

? &Vorige pagina Volgende pagina& ?