» Algemene Beschouwingen 2003, donderdag 07-11-02

Elk fractielid van keerpunt '98 is echt betrokken bij het werk dat het raadslidmaatschap met zich meebrengt. Toch heeft ieder van ons zijn of haar specifieke interessegebieden en beleidsterreinen. Daarom zal ieder fractielid het woord voeren over die specifieke beleidsterreinen. Bij het begin van deze Begrotingsraad willen wij allereerst onze waardering uitspreken richting ambtenarencorps en College voor het werk wat weer is verricht om de begroting 2003 te presenteren aan de raad van Baarle-Nassau. Maar toch, zoals u gewend bent van keerpunt '98, blijven wij opbouwend kritisch. Wij plaatsen vraagtekens bij verschillende posten uit deze begroting, niet om vervelend te doen maar juist om recht te doen aan onze uitgangspunten: - een duidelijk, open en eerlijk beleid naar de burgers toe - een verantwoorde belastingheffing - een open en verantwoord financieel beleid met een realistische begroting zonder dat deze leidt tot enorme overschotten. Deze uitgangspunten waren en zijn ook dit jaar weer onze leidraad geweest bij het bestuderen van de begroting. De mensen in onze achterban zijn hierbij weer een grote steun geweest voor de fractie van keerpunt '98, ook naar hen een oprecht woord van dank voor hun hulp. Deze begroting is de eerste begroting die in onze gemeente behandeld wordt binnen het duale stelsel. Zoals het college stelt in de Inleiding Financieel, wordt met ingang van de begroting 2003 ook de jaarschijf 2003 van het investerings- en dekkingsplan vastgesteld door de raad. Met de vaststelling van de begroting 2003 wordt door de raad aan het college ook opdracht gegeven om aan de slag te gaan met het hele krediet dat de raad beschikbaar stelt voor de geplande investeringen.

Keerpunt '98 is blij met de lage rentestand die we ook dit jaar weer hebben. Door deze lage rentestand hebben we de rekenrente kunnen aanpassen. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming geeft dit een voordeel voor onze burgers dat in OZB-tarieven vertaald ± 5% bedraagt. Na verschillende bijgestelde voorstellen spreken we op dit moment nog over een extra OZB verhoging van 4,5%. Voor alle duidelijkheid naar de inwoners van Baarle-Nassau toe moeten we ook de inflatiecorrectie van 3,5% hier vernoemen. De beoogde OZB verhoging bedraagt dus in totaal 8% indien er niets aan de ons nu voorliggende begroting wordt gewijzigd. De begroting begint eigenlijk met de budgetruimte. Deze is volgens de primitieve begroting ruim Euro 144.000,-- negatief. Wij willen daar echter een kanttekening bij plaatsen. Na afloop van het begrotingsjaar 2003 zal weer blijken dat we een groot overschot hebben. Wij begroten dus te ruim. Zo ruim zelfs dat we elke keer weer zo'n Euro 500.000,-- overhouden. Terecht kun je jezelf dan de vraag stellen of dit nog wel begroten mag heten. De laatste jaren hebben we de OZB moeten verhogen. Maar eigenlijk betalen onze burgers teveel belasting. We durven nu al voorspellen dat de jaarrekening 2003 een fors overschot zal hebben. En dit omdat de systematiek van begroten niet veranderd is. Keerpunt '98 stelt voor om in de loop van 2003 de discussie aan te gaan hoe we hier verder mee gaan. Wij zouden het liefst zien dat we de financiën van onze gemeente veel doorzichtiger zouden maken. Dat wil zeggen dat we reële bedragen willen begroten en dat we een duidelijke weergave van de lasten willen zien, waarmee we willen zeggen dat de lasten zichtbaar moeten zijn op het product en in de periode waarop ze drukken, dus een duidelijke scheiding tussen structurele en eenmalige middelen en vooral geen financiering uit het saldo van de jaarrekening. Dit "moffelt" lasten weg. Duidelijke voorbeelden daarvan zijn de ruim Euro 34.000,-- voor de afschrijving van de GBKN en de Euro 50.000,-- voor de uitvoering van het verkeersstructuurplan die impliciet en onzichtbaar in deze begroting zitten en gefinancierd moeten worden uit het jaarsaldo van 2002. Onder het kopje "reservepositie" schrijft U "er zal nader beleid worden ontwikkeld op de voortdurende groei van reserves door jaaroverschotten om te voorkomen dat er in de toekomst sprake zal zijn van onnodige belastingverhogingen". Dit is ons uit het hart gegrepen Daarnaast zal het college zich blijvend moeten inzetten om middelen beschikbaar te krijgen voor de bijzondere situatie van onze gemeenschap. De eerste tekenen dat dit zal lukken zijn al zichtbaar. Wij vinden dat uw college dat op dit moment goed doet en willen u daarom ook aanmoedigen zo door te gaan.

Voor de uitbreiding van de personele bezetting is bijna Euro 46.000,-- geraamd voor 1 fte extra. Een half fte is geraamd voor een nieuwe euro-ambtenaar. Uiteraard is keerpunt '98 een groot voorstander van een goede invulling van deze functie. Wij hebben het jammer gevonden dat enkele jaren geleden de toenmalige invulling niet is behouden. Nu kunnen we opnieuw kiezen. Wij denken dat de capaciteiten en de motivatie van onze griffier het heel goed mogelijk maken dat hij deze functie gaat bekleden. Wij denken dan aan een halftime griffier en een halftime euro-ambtenaar. Beide functies zijn dan royaal ingevuld. Er moet dan slechts een half fte extra geraamd worden. Wij zullen hiervoor gezamenlijk met andere fracties met een amendement komen.

Bestuur: De wens om in de toekomst aparte producten voor raad en college te maken onderschrijven wij. Een budget voor de werkingskosten voor de raad vinden wij alleen zinvol als er een kostenraming kan worden opgemaakt. Wij stellen het college voor om in 2003 de gemaakte kosten voor de raad nauwgezet bij te houden en pas dan een gefundeerd budget op te nemen in de begroting voor 2004. Wij willen in 2003 echt de kerntakendiscussie gaan voeren.

Brandweer en rampenbestrijding: Wij staan op het standpunt dat de opslag van vuurwerk op het MOB-complex in Ulicoten niet geaccepteerd moet worden. Zeker is de opslag veilig te regelen maar het vervoer van en naar het complex brengt veel te veel veiligheidsrisico's met zich mee. Wij vinden dat we ons tot het uiterste moeten verzetten om te voorkomen dat dit plan wordt uitgevoerd. Als het toch doorgang zou vinden dan mogen in ieder geval de kosten voor de veiligheid en de kosten van de wegen en het onderhoud ervan niet voor rekening van onze gemeente komen.

Financierings- en algemene dekkingsmiddelen: Bij beleidsproduct financierings- en algemene dekkingsmiddelen, stelt het college bij Beheersproducten en samenhang: "het voeren van een goed financieel beleid en beheer resulteert in positieve jaarrekeningresultaten". Volgens keerpunt '98 resulteert een goed financieel beleid echter in een rekeningsaldo dat geen extreme overschotten laat zien. Ook het opstellen van de begroting is een onderdeel van het financieel beleid. Als deze realistisch gebeurt zal het begrote saldo dicht benaderd worden. Wat het resultaat van de jaarrekeningen betreft, zijn wij van mening dat deze integraal in een fonds ter compensatie van de korting op het gemeentefonds gestort moeten worden. Wij hechten daar sterk aan omdat op deze manier een argument om ruim te begroten, n.l. beschikken over een hoeveelheid financiële middelen waarmee extra uitgaven betaald kunnen worden, wordt weggenomen. Bovendien geeft het een helder en overzichtelijker beeld van de gemeentelijke geldstromen, wat een eerste vereiste is om als raad keuzes te kunnen maken. Wij zijn voorstander de bijschrijving bij de reserves te beperken tot de inflatie.

Burgerzaken/bevolking: Graag zouden wij zien dat onze inwoners goed op de hoogte zouden worden gesteld van de tarieven die in onze gemeente gelden voor de verschillende diensten. Eveneens zien wij graag dat zij duidelijke informatie krijgen over de hoogte van de verschillende belastingen en heffingen, en door welke instantie deze heffingen worden geïnd. Bijvoorbeeld middels een bijsluiter bij de aanslag OZB, dan komt de informatie op elk adres. Nu we software hebben waarmee we de belastingen ook in termijnen kunnen innen lijkt het ons nuttig om eens te bekijken of we niet alle belastingen en heffingen in een combinatie-aanslag kunnen verwerken en dan ook zelf kunnen innen. Het lijkt ons werk- en kostenbesparend. Wij zijn voorstander van bijvoorbeeld één keer in de maand een huis aan huis verspreiding van Ons Weekblad. In dat blad zou de gemeente dan meer informatie aan de burger kunnen verstrekken. Mogelijk kunt u op dit gebied samenwerking zoeken met de provincie en met Baarle-Hertog.

Openbare basisschool de Regenboog: Voor 1 juli 2003 moet het onderzoek naar de eventuele ontvlechting van het bestuur ven het openbaar onderwijs en het gemeentebestuur voltooid zijn. Keerpunt 98 is van mening dat een bestuurscommissie voor de openbare school een vergelijkbare status moet hebben als het bestuur van de katholieke scholen. Dit is essentieel voor de zuivere verhoudingen. Wij zien uit naar de resultaten van het genoemde onderzoek. Huisvestingsvoorziening onderwijs: Wat betreft de onderwijshuisvesting spreekt het vanzelf dat de door het gemeentebestuur gemaakte afspraken m.b.t. het masterplan moeten worden uitgevoerd. Wij vinden het nodig om de "brede school-gedachte" mee te nemen in de studies. Wij gaan er van uit dat het onderwijsveld in een vroeg stadium betrokken zal worden in deze studie. Een onderzoek naar de beste locatie voor de schoolgebouwen vinden wij een goede zaak. Wij vinden echter wel dat de school in het centrum moet staan of zo dicht mogelijk daartegen.

Sport: Bij ondermeer het beleidsproduct sport wordt gewezen op het subsidiebeleid vastgesteld in 2000. Wij dringen aan op het zeer vroegtijdig beginnen met de evaluatie van dit beleid waarbij goed overleg met de verenigingen, instellingen etc. een eerste vereiste is. U stelt in uw toelichting dat "naar alle waarschijnlijkheid ook geïnvesteerd dient te worden in de binnensport-accomodaties". Voor alle "waarschijnlijkheden" in deze begroting is alles bij elkaar een hoop geld gereserveerd wat waarschijnlijk dus weer niet nodig zal blijken te zijn. Geen wonder dat we elk jaar een gigantisch overschot hebben op de jaarrekening. Liever zouden wij zien dat deze waarschijnlijkheden zekerheden zijn voordat we hier geld voor reserveren.

Welzijn: Op commercieel vlak floreert Baarle-Nassau, op sociaal/cultureel terrein zijn er nog wel wat wensen. De nota vrijwilligerswerk die ons in 2003 wordt voorgelegd zien wij met belangstelling tegemoet. Initiatieven vanuit de bevolking voor culturele en/of sociale evenementen moeten door het college positief worden benaderd Vandaag is de première van Soap The musical, van de Stg. Nogalwiedus. Een productie van en door Baarlese vrijwilligers. Dergelijke projecten juichen wij toe. Ook ondersteuning van de activiteiten van jongeren die werken aan een kwalitatief goede carnavalsoptocht moet overwogen worden.

Sociaal-cultureel werk: Bij inwoners van Ulicoten gaat steeds vaster de overtuiging leven dat het Dorpshuis achtergesteld wordt ten opzichte van het SOB-gebouw. Opeenvolgende colleges hebben niet naar de verschillen van benadering van beide instellingen willen kijken, laat staan er iets aan willen doen. Bij de vorming van dit college is afgesproken om in deze periode een onderzoek uit te voeren. Graag zien wij dat de duidelijkheid over de verhouding tussen Dorpshuis enerzijds en het Cultureel Centrum Baarle anderzijds er voor 1 oktober 2003 is, en niet zoals door u aangegeven op 1 oktober 2004.

M O T I E De fractie van keerpunt '98 stelt voor de volgende motie naar aanleiding van de begroting 2003 aan te nemen. De voorgestelde motie behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de gemeenteraad van Baarle-Nassau op 7 november 2002 "Voorstel tot het vaststellen van de productenbegroting 2003". Aangaande het voorstel tot het vaststellen van de productenbegroting 2003, zoals behandeld in de gemeenteraad van 7 november, overweegt de fractie van Keerpunt '98 dat: § er bij de inwoners van Ulicoten steeds vaster de overtuiging leeft dat het Dorpshuis wordt achtergesteld bij het Kultureel Centrum Baarle § bij de vorming van het college is afgesproken een onderzoek uit te voeren naar de genoemde vermeende achterstelling § in het college programma is afgesproken dat er voor 1 oktober 2004 duidelijkheid moet zijn over hoe de gebruiksmogelijkheden van de gemeentelijke doelstellingen met het 'Dorpshuis' en het Kultureel Centrum zich tot elkaar verhouden En stelt de fractie van Keerpunt '98 de volgende motie voor: voor 1 oktober 2003 moet er duidelijkheid zijn over de verhouding tussen het 'Dorpshuis' en het Kultureel Centrum Baarle. Het in het collegeprogramma vastgelegde tijdstip van 1 oktober 2004 zal dus met een jaar vervroegd moeten worden.

Gezondheidszorg: In 2003 zal de aandacht voor de problematiek rond de huisartsenzorg niet mogen verslappen. Wij vragen het college maar ook de andere raadsfracties om u te blijven inzetten om verbetering te bewerkstelligen.

Uitkeringen levensonderhoud: Bij te bereiken resultaat van "Uitkeringen levensonderhoud" schrijft U dat er jaarlijks een beleidsplan en verslag gemaakt dient te worden. Vorig jaar is afgesproken dat als vorm van cliëntenparticipatie een enquête zou worden gehouden. Bij deze enquête (opzet en uitwerking) zouden "buitenstaanders" worden betrokken. In hoeverre is dit gebeurd of zal dit gebeuren ?

Wegen: Het wegenonderhoud was, is en blijft een aanzienlijke kostenpost. Om de kosten van het rationeel wegbeheer in de hand te houden zal wellicht overwogen moeten worden te kiezen voor een ander dan wel gedifferentieerd niveau van onderhoud. De gemeente moet immers financiële ruimte houden voor andere taken. Wij zijn geen voorstander van een verlichtingsplan, waarin het hele buitengebied verlicht wordt. Zeker gezien de negatieve invloed wat dit zou hebben op het natuurlijke leefmilieu. Tevens pleiten wij voor een bermbeheersplan met als doel mooie schrale bermen te krijgen met streekeigen flora en fauna. Op termijn is hier ook financieel voordeel uit te halen.

Verkeer: U stelt voor om over te gaan tot aanschaf van een nieuwe GBKN. De oude wilt u ineens afschrijven. Wij hebben op diverse punten problemen met dit voorstel. De huidige GBKN is slechts 3.5 jaar geleden aangeschaft voor Hfl. 200.000,- en er is toen aan de raad voorgehouden dat deze in 20 jaar zou worden afgeschreven. Wij zullen daarom ook met een amendement komen waarin wij voorstellen om: a. De aanschaf van de nieuwe GBKN te schrappen uit de begroting. b. De extra afschrijving niet op te nemen. c. De boekwaarde in 5 jaar af te schrijven.

A M E N D E M E N T De fractie van keerpunt '98 stelt voor de volgende wijziging in de begroting 2003 vast te stellen. Het voorgestelde amendement behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de gemeenteraad van Baarle-Nassau op 7 november 2002: "Voorstel tot het vaststellen van de productenbegroting 2003" Aangaande het voorstel tot het vaststellen van de productenbegroting 2003, zoals behandeld in de gemeenteraad van 7 november overweegt de fractie van keerpunt '98 dat: 1. de huidige Grootschalige Basis Kaart Nederland ( GBKN ) 3,5 jaar geleden is aangeschaft voor een bedrag van ongeveer Hfl. 200.000,- 2. de afschrijving van de huidige GBKN zou plaatsvinden in 20 jaar 3. de huidige GBKN nog tot 2006 zal worden bijgehouden 4. een eenmalige afschrijving op de boekwaarde van de huidige GBKN van 32.662 Euro niet verantwoord is en stelt de fractie van Keerpunt '98 de volgende wijzigingen voor: · niet over te gaan tot aanschaf van de nieuwe GBKN · de eenmalige afschrijving van Euro 32.662,-- op de boekwaarde oude GBKN niet te doen · de totale resterende afschrijving op de boekwaarde van de huidige GBKN in vijf jaar te doen.

Natuur en groen: Er dient een balans te zijn tussen de verstening en het openbaar groen. Dat geeft een extra dimensie aan de leefbaarheid in ons dorp. De gemeente dient terughoudend te zijn met de verkoop van stukjes openbaar groen aan particulieren. Verkoop met de voorwaarde dat groen groen moet blijven achten wij een goede zaak. Wij gaan er van uit dat de bevolking nadrukkelijk betrokken zal worden (bv. bij het maken van schetsen) bij de planvorming rond de herinrichting van het St. Annaplein.

Recreatie en toerisme: Keerpunt '98 is een groot voorstander van het betrekken van de burgers bij de ontwikkeling van beleid. Daarom pleiten wij o.a. al jaren voor een " Stuurgroep recreatie en toerisme" met burgers. In antwoord op onze vragen stelt u echter: " De stuurgroep wordt niet uitgebreid met burgers" . Vindt u dat wel in overeenstemming met het coalitieprogramma? Vorig jaar werd een verzoek van Harmonie St. Remi om een disco-avond voor de jeugd met Kodex om allerlei gezochte redenen afgewezen, er zou sprake zijn van geluidsoverlast, overlast na afloop van het feest als gevolg van drank en drugsmisbruik. Niets van dat alles was waar. Wie schetst onze verbazing dat met het arresleegebeuren Kodex weer in Baarle-Nassau is en nu nog wel midden in het centrum. Hoe is dit mogelijk? Het wordt hoog tijd voor een evenementenbeleid. Hoe staat het eigenlijk met het plan van aanpak voor het ontwikkelen van een evenementenbeleid?

Afval: Samenwerken met andere gemeenten is van belang om de kosten te beperken. Het gezamenlijk ophalen van het huisvuil met Alphen/Chaam en Baarle-Hertog zal kostenbesparend werken. Deze samenwerking staat gepland om uiterlijk in 2005 gerealiseerd te zijn. Wij dringen er op aan indien mogelijk om deze gezamenlijke huisvuilophaling sneller te realiseren. Met belangstelling zien we trouwens een spoedige evaluatie van de gezamenlijke Milieustraat tegemoet.

Riolering en waterbeheer: Het rioolrecht is enige jaren geleden ingevoerd. Particulier initiatief om ons rioolstelsel minder te belasten met regenwater door afkoppeling moet worden gestimuleerd, ook financieel. In dat kader is het wenselijk om nog eens te bezien of rioolrecht gebaseerd op hoeveelheid ingenomen water niet moet worden aangepast. Keerpunt '98 is voorstander om het beleidsproduct riolering en waterbeheer te splitsen in twee beleidsprodukten: riolering en waterbeheer. Hoe staat u hier tegenover.

Ruimtelijke Ordening Het reconstructieplan is een zeer ambitieus plan om te komen tot een ideale invulling van alle belangen in het buitengebied. De noodzaak het buitengebied te revitaliseren is overduidelijk. We moeten ons realiseren dat de ideale situatie zeker financieel niet haalbaar is. Het neigt er nu naar dat de reconstructie zijn draagvlak verliest en een te grote zeepbel wordt die ieder moment uit elkaar kan spatten. Wij steunen uw actie om duidelijkheid te krijgen met betrekking tot de financiën en verzoeken u tevens om u constructief te blijven opstellen in het proces.

Bouw- en woningtoezicht: keerpunt '98 wil het gestelde bij "te bereiken resultaat" aangaande energiebesparing, duurzaam bouwen en duurzame energie graag onderschrijven. Graag zagen wij dat dergelijke initiatieven voor aanpassingen in bestaande bouw ook nadrukkelijk ondersteund worden.

Volkshuisvesting: Wij hechten veel waarde aan de oplossing van de woningnood in onze gemeenschap. Wij zijn blij met de inspanningen die het college doet om extra contingent te bemachtigen. De aandacht daarvoor mag ook in het komende jaar niet verslappen. De grondwatervervuiling in plan Hoogbraak heeft ons parten gespeeld bij de start van de uitgifte van bouwgronden. We vertrouwen erop dat het college alles in het werk stelt om de geplande woningbouw zo snel mogelijk van start te laten gaan. Met belangstelling zien wij uit naar de uitkomst van het onderzoek naar de behoefte aan zorg-gerichte woningbouw. Ook met de woonstichting Leyakkers zullen afspraken gemaakt moeten worden om tot een verbetering van de verdeling van woonruimte te komen.

Belastingen: Het college stelt voor om de verhoging van het rioolrecht niet meer te verrekenen met de OZB, wij zijn daar tegen. Wij vragen wel uw aandacht voor het feit dat het rioolrecht betaald wordt door de gebruiker van de panden. Het zal daarom de OZB voor de gebruikers moeten zijn waarmee de het rioolrecht verrekend wordt. Wij vinden dat de toeristenbelasting verhoogd moet worden. Er vanuit gaande dat de OZB belasting bedoeld is om gemeentelijke voorzieningen te financieren, vinden wij dat de toeristenbelasting, na gelijkschakeling met de buurgemeenten, jaarlijks met hetzelfde percentage als de OZB verhoogd zou moeten worden. Voor wat betreft de hondenbelasting en de precariorechten vinden wij dat deze elk jaar verhoogd moeten worden met het inflatiepercentage.

Facilitaire zaken: De opgenomen lasten voor de in 2003 te betalen rente tijdens de nieuwbouw/verbouw van het gemeentehuis achten wij niet realistisch. Gezien het stadium waarin de plannen zich op dit moment bevinden lijkt het ons welhaast onmogelijk dat de helft van de opgenomen bedragen worden besteed in dit begrotingsjaar. Wij stellen daarom voor om de post te halveren en zullen hiervoor een amendement in dienen.

A M E N D E M E N T De fractie van keerpunt '98 stelt voor de volgende wijziging in de begroting 2003 vast te stellen. Het voorgestelde amendement behoort bij agendapunt 7 van de vergadering van de gemeenteraad van Baarle-Nassau op 7 november 2002: "Voorstel tot het vaststellen van de productenbegroting 2003" Aangaande het voorstel tot het vaststellen van de productenbegroting 2003, zoals behandeld in de gemeenteraad van 7 november, overweegt de fractie van keerpunt '98 dat: · de planvorming voor de nieuwbouw / verbouw van het gemeentehuis nog niet gevorderd is · het welhaast onmogelijk is het totaal aan opgenomen bedragen ten behoeve van de huisvesting, zoals opgenomen onder beleidsproduct 62 facilitaire zaken te besteden. En stelt de fractie van keerpunt '98 de volgende wijziging voor: De post huisvesting onder beleidsproduct 62 facilitaire zaken te halveren.

Informatievoorziening en Automatisering: Voor de automatisering worden werkelijk hele grote bedragen geïnvesteerd. Het is voor ons als raad heel moeilijk te beoordelen in hoe verre deze investeringen ook doelmatig besteed worden. Wij kunnen niet anders dan afgaan op de keuzes die door het college gemaakt worden. Toch zullen we meer inzicht in deze materie moeten krijgen. Een ding moet vast staan, als er dan geargumenteerde keuzes gemaakt worden dan zal de raad die gemaakte keuzes ook moeten handhaven. In die zin moet onze visie op het gebeuren met de GBKN ook gezien worden.

Tot slot: Bij de bestemming van de jaarsaldo 2001 zijn een aantal uitgaven gefinancierd die betrekking hadden op het jaar 2002. Wij hebben toen aangekondigd deze manier van financieren niet meer goed te zullen keuren. Wij zien dat impliciet in deze begroting weer minstens één post zit die u wilt financieren uit het jaarsaldo 2002. Wij zullen dit niet goed keuren. In deze begroting zit voldoende ruimte om deze post op een normale manier te verwerken. Wij raden u aan dat ook te doen. Los van de kleine wijzigingen die wij voorstellen zijn wij tevreden met deze begroting. Wellicht verbaast zich daar niemand over, wij maken namelijk deel uit van deze coalitie. Als al onze amendementen worden aangenomen kan de OZB op het niveau van vorig jaar gehandhaafd blijven. Wij stellen daarom ook voor om alleen de trendmatige verhoging door te voeren, dus 3,5% in plaats van de door u voorgestelde 8%, zonder daarmee afbreuk te doen aan het voorzieningen niveau.

Leo Wens, secretaris
Margrietstraat 2 tel.013-5078143
www.keerpunt98.nl