» Algemene Beschouwingen 2004, donderdag 06-11-03

Deze begroting is de eerste programma begroting. Na enkele jaren gewerkt te hebben met de productbegroting hebben we nu weer een andere vorm. Hoewel het concept ons aanspreekt, heeft deze nieuwe wisseling van begroten ook weer een groot nadeel. Het is nagenoeg onmogelijk om een betrouwbare vergelijking te maken met de vorige begroting. Daarom is het voor ons heel moeilijk om een goed beeld te krijgen van de werkelijke financiële toestand van onze gemeente.

Deze begroting is ook de eerste echt dualistische begroting. Eigenlijk had de raad deze begroting moeten maken. Althans zo zegt de theorie. Wij hebben grote twijfels bij deze theorie, het ambtenarenapparaat is immers in dienst van het college en wij zien geen mogelijkheid een begroting op te stellen zonder ambtelijke ondersteuning. Het zal daarom nog wel enkele jaren een worsteling worden tussen de praktijk en de theorie. In ieder geval is het dat dit jaar geweest. Bij het opstellen van deze begroting is onze invloed tot vandaag niet verder gegaan dan het benoemen van de programma's.

Keerpunt '98 is verbaasd geweest over de vele tegenstrijdige berichten die zij in de aanloop naar deze begroting vanuit het gemeentehuis heeft gekregen. Vooral de berichten over de uitkering uit het Gemeentefonds waren niet te volgen. Aanvankelijk werd ons voorgehouden dat de uitkering zou stijgen. Al snel kregen we tijdens een uiteenzetting de versie voorgeschoteld dat de uitkering met 470.000,-- euro zou dalen. Wat achteraf weer helemaal niet waar bleek te zijn. Het verhaal is wel met veel bombarie de wereld in gestuurd en aan de pers gecommuniceerd.
Het verschil zit in het BTW-compensatiefonds. Even ter verduidelijking voor de niet specialisten: Vanaf 2004 wordt de betaalde BTW die de gemeente nu ook voor een groot deel kan terug vorderen, net zoals ondernemingen dat kunnen, in mindering gebracht op de uitkering van het gemeentefonds. Natuurlijk is het dan niet terecht als de indruk wordt gewekt dat de uitkering uit het gemeentefonds daalt. De betaalde BTW krijgen we, weliswaar via een andere regeling wel degelijk terug.

BESTUUR:

Het programma "Bestuur" slokt te veel geld op. De kosten stijgen met meer dan 100.000.. Dat is ongeveer 11%. Hier moet echt op bezuinigd worden.

Wij staan op het standpunt dat ons ambtenarenapparaat te omvangrijk is. Wij staan een afgeslankt, efficient werkend apparaat voor. Hiernaar zullen we met voortvarendheid moeten streven. Volgens ons is de 100.00 lastenstijging niet terecht. Als die lastenstijging te onderbouwen is, horen we dat graag.

Wij willen af van de vele externe onderzoeksbureaus of managementbureaus. Voor al die bureaus betalen we te velle voor te weinig rendement. Onze ambtenaren kunnen al dat werk heel goed zelf en bestuurders moeten besluiten durven nemen zonder de verantwoordelijkheid van hun besluiten af te wentelen op een externe "deskundige" die nooit ter verantwoording geroepen kan worden.

Vervolgens zijn er nog plannen voor de verbouw of nieuwbouw van het gemeentehuis. De plannen die hier voor gemaakt worden zullen realistisch moeten zijn. Ook zal het project betaalbaar moeten zijn. Wij zijn niet bereid om in te stemmen met plannen die er voor zorgen dat we de komende jaren onze begroting niet rond kunnen krijgen en dat we een aantal voorzieningen moeten afbouwen. De plannen zullen afgestemd moeten zijn op de omvang en draagkracht van onze gemeente. Voor ons staat ook vast dat het gemeentehuis op de Singel gevestigd moet blijven.
De plannen om een nieuw gemeentehuis te bouwen op de locatie van het voormalige klooster wijzen wij van de hand.
Allereerst omdat het gemeentehuis niet alleen als karakteristiek gebouw maar ook als hart van de gemeente het beeld van de Singel bepaalt. Daar willen wij in de niets aan veranderen.
Op de tweede plaats vinden wij dat het gemeentehuis wat omvang betreft gemakkelijk op deze locatie gevestigd kan blijven, er van uitgaande dat het ambtenarencorps niet verder zal groeien maar juist kleiner moet en zal worden.
Ook het parkeerprobleem kan en moet hier opgelost kunnen worden. De invoering van een zone "kort parkeren" is de oplossing.
De kloosterlocatie zou wat dit betreft juist een slechte oplossing zijn. Realisatie van parkeergelegenheid op deze locatie zou het verkeer hier naar toe trekken, wellicht voor een groot deel via de woonwijken. Wij achten het trouwens ook niet aanvaardbaar dat het verkeer juist de richting van het verzorgingshuis, de basisscholen en andere zorgvoorzieningen wordt gestuurd.
Wij vinden dat de kloosterlocatie gebruikt moet worden voor de realisatie van woningbouw al dan niet met behoud van het kloostergebouw. Door de realisatie van een gemeentehuis zou deze mogelijkheid geblokkeerd worden.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Keerpunt '98 vindt het heel belangrijk dat de samenwerking met andere gemeenten meer inhoud krijgt. Vooral de samenwerking met Baarle-Hertog moet intensiever. Dat deze samenwerking complex is weten we allemaal. Die complexiteit is meteen ook de charme van onze gemeenschap en haar handelsmerk. Nu we weer de beschikking hebben over een euro-ambtenaar moeten we de kansen grijpen die zich aandienen. Wij zijn ervan overtuigd dat, nu er ook bij hogere overheden oog is voor onze ingewikkelde situatie, die kansen zullen komen. We zullen ons blijvend moeten inzetten voor een "Status aparte" evenals voor de ontwikkeling van het GOB tot een Openbaar Lichaam.

De samenwerking met Alphen-Chaam, maar ook met andere gemeenten, moet waar mogelijk worden uitgebreid.

In deze begroting is er te weinig aandacht voor dit programma.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Net als voorgaande jaren pleit Keerpunt '98 voor meer aandacht voor veiligheid en vooral de handhaving daarvan. Er zal steeds weer bij het politiecorps aangedrongen moeten worden om ook in onze gemeente de politiezorg op een adequate wijze uit te voeren.
De handhaving van diverse regelingen verdient meer aandacht. Het heeft geen zin om 30 km zones en een zone kort parkeren in te voeren als we de regels niet handhaven.

In de voorbije jaren is er heel veel geld besteed aan de uitrusting van onze brandweer. Deze is nu een van de best geëquipeerde van de regio. Wij stellen de noodzaak en het grote maatschappelijk belang van onze brandweer zeker niet ter discussie maar voor ons staat wel vast dat in financiële slechtere tijden ook de brandweer niet kan ontkomen aan een ietsje minder.

BURGERZAKEN EN LOKALE DEMOCRATIE

In uw programmatoelichting stelt u dat een geïntegreerde dienstverlening centraal moet staan. Wij vinden dat dienstverlening op zich, centraal moet staan.

De gemeentelijke website moet nu eindelijk eens gaan functioneren zoals dat de bedoeling is. Als we hier weer kosten voor maken moeten we misschien maar eens overwegen om van een andere gemeente alle benodigde software over te nemen. Wij hebben de indruk dat we ook hier het wiel opnieuw proberen uit te vinden, terwijl dat natuurlijk al lang gebeurd is.

Wij moeten maatregelen nemen om de permanente bewoning op recreatieparken tegen te gaan. De inschrijving van enkele honderden mensen op hetzelfde adres kan niet en moet nu definitief een einde vinden. Wij staan in deze een uitsterfbeleid voor. Waarmee we willen zeggen dat er geen nieuwe inschrijvingen meer mogelijk zijn.

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Het college heeft de intentie om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te scheppen over de huisvesting van de muziek academie. Als de keuze valt op een nieuw gebouw bij het Cultureel Centrum dan pleiten wij voor een multifunctioneel gebruik van dit gebouw. Wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk moet zijn om dusdanige voorzieningen te treffen dat de muziekinstrumenten op een veilige manier worden opgeborgen en dat de lokalen buiten de lesuren gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan het muziekonderwijs. Wij pleiten ook voor het beheer van de lokalen door het SOB.

In een motie is dit jaar door de raad uitgesproken dat er voor 31 maart 2004 duidelijkheid moet zijn in de verhoudingen tussen Het Dorpshuis in Ulicoten en het Cultureel Centrum in Baarle. Het gaat dan met name over de functie en de benadering door de gemeente van beide instellingen. Hoewel nu in de begroting weer de datum van 1 oktober 2004 staat vermeld zullen wij vast houden aan de motie en eisen dus duidelijkheid in het eerste kwartaal.

Al jaren is er iets mis met de verhouding tussen onze gemeente en de Stichting Samenlevingsopbouw Baarle (het SOB). Wij staan op het standpunt dat het SOB op ons initiatief en voor onze rekening een gedeelte van sociaal-cultureel werk uitvoert. Wij staan als gemeente zelf aan de wieg van deze stichting. De stichting verricht ook uitermate goed werk. De kosten voor de uitvoering van het sociaal-cultureel werk zijn weliswaar hoog maar dat ligt zeker niet aan het SOB. In geen enkele andere constructie zouden wij als gemeente dezelfde diensten kunnen aanbieden voor eenzelfde prijs.
Alle jaren geeft het SOB aan dat zij een personeelsprobleem heeft. In de eerste plaats bij de administratie maar ook bij de beheersfunctie. Wij eisen als gemeente wel correcte uitvoering van de taken o.a. door de verplichting van een accountantsverklaring maar we weigeren om toestemming te verlenen voor de uitbreiding van formatieplaatsen. Keerpunt '98 vindt het niet verantwoord nog langer verder te gaan met deze manier van benaderen. Aan de ene kant verlangen wij de uitvoering van onze taken maar tegelijkertijd maken wij dat onmogelijk. Dit moeten wij dit jaar corrigeren.

Vaak hoor je de uitspraak dat vrijwilligers de smeerolie van de maatschappij zijn. De uitbreiding van allerlei wettelijke regels en de drastische bezuinigingen worden ervaren als zand dat in de smeerolie wordt gegooid. Uiteindelijk zal dit alles tot gevolg hebben: een sputterende motor die vastloopt. Keerpunt '98 pleit voor een positieve benadering van de organisatie waarvoor al die vrijwilligers zich inzetten. Wij denken dan met nam aan sportverenigingen en sociaal-culturele verenigingen en instellingen.

Wij zijn voorstander van meer kunstzinnige uitingen in de openbare ruimte. Voor ons hoeft dat niet altijd kunst met een grote "K" te zijn. Het al enkele jaren bestaande idee om een kunstwerk in de vorm van een "kraaienpoot" te plaatsen op de rotonde van Alphenseweg ondersteunen wij.

Mocht de nieuwe poging om een jongerenwerker in onze gemeenschap aan te stellen wederom mislukken dan lijkt het ons zinvol om het hele project te heroverwegen. Bovendien lijkt het ons raadzaam om dit project met de gemeente Baarle-Hertog nog eens goed door te spreken.

Wij zijn ons er van bewust dat wij geen directe invloed hebben op de gezondheidszorg waar het gaat om de huisartsenzorg en het ambulancevervoer. Toch zullen we daar waar mogelijk onze zorg moeten uitspreken en invloed en druk moeten uitoefenen om de ontwikkelingen in gunstige zin bij te sturen. Dit zal ook in het komende jaar onze aandacht blijven houden.

Op het functioneren van de GGD en het RIO hebben wij wel directe invloed. Die zullen we ook blijvend moeten aanwenden om het functioneren van beide instanties te verbeteren.

SOCIALE ZAKEN, WERK EN INKOMEN

Het beleid van de nationale overheid op het gebied van sociale zaken, werk en inkomen is aan sterke veranderingen onderhevig. Daar waar mogelijk en voor zover dit binnen de nationale wetgeving past, moeten we de scherpe randjes van deze wijzingen opvangen. Tegelijkertijd is het ook voor ons duidelijk dat wij niet de veranderde inzichten kunnen tegenhouden. Zelfs als we het zouden willen kunnen wij als gemeente niet een ander beleid voeren dan dat wat ons wordt opgelegd.

Wij zullen ons als raad daarom op korte termijn moeten beraden hoe we met een aantal uitvoerende taken van de gemeente omgaan. Wat we doen met de bijzondere bijstand, de uitvoering van de WVG etc.

ONDERWIJS EN EDUCATIE

Het onderzoek naar de mogelijkheid van een Brede School heeft onze volledige steun. Wij zien echter geen verband tussen de oprichting van een Brede School en het verlaten van de huidige locatie. Het al dan niet verlaten van deze locatie kan natuurlijk niet worden uitgesloten maar dan gaat het vooral over de vraag of bij het verplaatsen van de school de voordelen groter zijn dan de nadelen. Daarbij moeten zowel de financiële als ruimtelijke aspecten worden meegewogen.

De ontvlechting van het bestuur van de Openbare school en gemeente moet in deze periode worden gestart.

VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

Wij vinden dat in het centrum nu snel kort parkeren moet worden ingevoerd. Deze blauwe zone moet volgens ons omvatten: het St. Annaplein, de Alphenseweg tot de schuur van Bruurs, de La Sallestraat, de Titus Brandsmastraat, de Cor de Bokstraat tot de T. Br.str., de Burg. De Grauwstraat, de Rector van den Broekstraat, de Nieuwstraat en de Desiree Geeraerdstraat. Wellicht moeten we een regeling treffen voor de bewoners van deze straten. Personeel van de gemeente en van de diverse ondernemingen aan de Singel en het St. Annaplein kunnen hun auto op de Loswal parkeren.

De invoering van de 30 km-zones in het centrum is voltooid. Wij vinden deze uitvoering veel te overdadig. Teveel borden, te opzichtig palen en overbodige markering op de weg. Keerpunt '98 stelt voor om de helft van de palen en borden weg te halen en de markering op de weg niet in stand te houden, zodat die zonder onderhoud over enkele jaren vanzelf verdwijnt.

De invoering van de 30 km-zone in Ulicoten, zoals de fractie Ulicoten dat een vorige vergadering vroeg, kan meteen ter hand genomen worden. Wij kunnen in dit voorstel meegaan. Wij zien ook geen reden om de inwoners van Ulicoten dit te onthouden. Wij kunnen immers voldoende borden in het centrum vrijmaken. Bij de uitvoering in Ulicoten moeten we de fouten die in het centrum gemaakt zijn, vermijden.

Wij willen komen tot een ecologisch beheer van de bermen en tot een bermbeheersplan. Het moet mogelijk zijn om een dergelijk plan geleidelijk in te voeren.

Wij vragen meer aandacht voor ons cultureel erfgoed in de breedst mogelijke zin. Het behoud van de typische streekeigen boerderijen bijvoorbeeld moet meer aandacht krijgen. Deze gebouwen zijn het zichtbaar overblijfsel van onze historie en zijn een stuk van onze regionale identiteit. Bij de verlening van bouw- en sloopvergunningen moeten we hier veel aandacht aan besteden. Ook het behoud van het cultuurlandschap en de ecologische kwaliteit heeft onze aandacht.

In algemene zin willen wij stellen dat bij bezuinigingen die in de komende jaren doorgevoerd worden, er een evenwicht moet zijn tussen de zogenaamde harde sector en de zachte sector.

NATUUR, LANDSCHAP EN LANDBOUW

Het beleid in het kader van Natuur en Landschap zal in de komende jaren meer vorm moeten krijgen. Keerpunt '98 vindt dat het onderdeel Landbouw niet in dit programma thuis hoort. Landbouw is een economische activiteit en zou dus in het programma economische zaken moeten worden gebracht.

Wij zijn geen voorstander van een explosieve uitbreiding van de intensieve veehouderij in het oostelijk gedeelte van onze gemeente zoals de provincie dat voorstaat, als die afkomstig zou zijn van buiten onze gemeente.

De problemen in de agrarische sector zijn onverminderd groot. Het gevolg daarvan is dat ons buitengebied in snel tempo verandert. De noodzaak tot ontwikkeling van een visie op wonen en werken in het buitengebied dringt zich op. Aan een heroverweging van mogelijkheden en onmogelijkheden zullen we niet kunnen ontkomen.

TOERISME EN RECREATIE

Wat betreft de VVV staan wij op het standpunt dat daar ook niet-ondernemers bij betrokken moeten worden. De VVV is niet iets van ondernemers alleen. In de toekomst kan de VVV wellicht gehuisvest worden in het gemeentehuis. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar de oude brandweergarage.

Met betrekking tot de jaarmarkten zijn wij voorstander van een snelle afbouw van het aantal. Nu zijn er teveel. Dit komt de kwaliteit van de betreffende markten niet ten goede en veroorzaakt op teveel dagen parkeer overlast. Ons voorstel: "Ga met de organisatoren van de huidige markten op de loswal in onderhandeling en probeer alle markten daar te vervangen door een echte jaarmarkt die dan georganiseerd wordt in het centrum". Voor ons mag dat dan op het St. Annaplein, de Singel en zo verder op Belgisch grondgebied rond de kerk. Op deze wijze kan een echte jaarmarkt ontstaan dat dan ook een echt evenement kan zijn. Voor die ene dag per jaar zou dan een alternatieve verkeersstroom door het dorp moeten gelden.

MILIEU EN AFVAL

Wij zijn verbaasd over uw mededeling m.b.t. de Lokale Agenda 21. U meldt dat dit punt gereed is. Wij kijken daar anders tegen aan en zullen bezien wat wij in dit kader nog kunnen doen.

Wij gaan er vanuit dat op termijn een gedifferentieerd tarievensysteem voor het reinigingsrecht zal worden ingevoerd.

Het rioolrecht zou dit jaar moeten worden opgetrokken naar een niveau van 80% dekkend van de kosten. Wij stellen voor om dat een jaar uit te stellen i.v.m. de afschaffing van de OZB voor gebruikers in 2005. Dit idee is ingegeven omdat het rioolrecht volledig wordt opgebracht door de gebruikers. Het lijkt ons veel beter om pas volgend jaar het rioolrecht te verhogen als voor de gebruikers de OZB wegvalt.

De aandacht voor de realisatie van de rondweg mag niet verslappen, de druk op de provinciale overheid moet opgevoerd worden. Gestreefd moet worden naar de realisatie van de volledige noordoostvariant. Realisatie van alleen de oostelijke variant zou de verkeersdruk op de kom doen toenemen. Dat is niet aanvaardbaar.

BOUWEN EN WONEN

Keerpunt '98 is blij met de vorderingen m.b.t. de woningbouw op de Hoogbraak. Wij staan vierkant achter de keuzes die zijn gemaakt. Ook het feit dat bij deze uitgifte alleen de starters aan bod zijn gekomen is een goede zaak. Bij het realiseren van nieuwe plannen moet blijvende aandacht zijn voor die starters. Zij zijn het die in de toekomst voor een evenwichtige bevolkingsopbouw moeten zorgen. Volgens ons moet de definitie van starter worden herzien. In een tijd dat mensen op een steeds latere leeftijd kinderen krijgen lijkt het ons niet goed om 35 jaar als een grens te nemen voor starters. Welke leeftijd dan wel de grens zou moeten zijn, moet in gezamenlijk overleg bepaald worden.

Nu de woonstichting "De Leyakkers" steeds meer gaat lijken op een projectontwikkelaar, vragen wij ons af of het een goede zaak is dat zij het monopolie heeft in onze gemeente. Wij vinden dat ook hier concurrentie een goede zaak zou zijn en vragen u daarom de mogelijkheid van het inschakelen van een tweede woonstichting te onderzoeken.

Voor het plan Hoogbraak willen wij de indeling van de kavels herzien. Wij willen meer en betaalbare bouwplaatsen realiseren.

FINANCIELE AANPASSINGEN

Reeds vele opeenvolgende jaren worden we keer op keer geconfronteerd met gigantische rekeningoverschotten. Herhaaldelijk hebben wij er op gewezen dat dit niet aanvaardbaar is. Achteraf blijkt dan dat verhoogde belastingen onterecht waren. Zo wordt dat bij de burgers ook ervaren. Door deze overschotten groeien de reserves steeds weer aan. Op zich is dit niet erg ware het niet dat die reserves nagenoeg alleen ingezet kunnen worden bij de realisatie van grote werken. De harde sector dus. Intussen kunnen we elk jaar weer met moeite de begroting sluitend krijgen. Door een gebrek aan structurele middelen komen elk jaar weer het sociaal-cultureel werk, de sportverenigingen en anderen verzwakt uit de discussie. Terwijl er eigenlijk ruim voldoende middelen zijn, maar daar maken we via die overschotten eenmalige middelen van. Wij willen dit jaar een begin maken met een meer realistische manier van begroten. Wij stellen de volgende correcties voor.

1) Het accres dat elk jaar vanuit het gemeentefonds wordt uitgekeerd is voornamelijk bedoeld om de inflatie te compenseren. In de begroting is ook een inflatiecorrectie opgenomen van 2%. Het uitgekeerde accres bedroeg de afgelopen 2 jaar meer dan 200.000. Welk bedrag aan inflatiecorrectie in de begroting is opgenomen hebben we niet kunnen achterhalen. Wij stellen daarom voor om de lasten van alle programma's, met uitzondering van "Sociale Zaken, werk en inkomen", met 2% te verlagen. Dit verhoogt de structurele ruimte met 181.554.
2) Onze griffier gaat voor 50% in een andere gemeente werken. De helft van de loonkosten komt dus te vervallen. Dit verhoogt de structurele ruimte met 28.420.
3) Het programma "Bestuur" wordt te ruim bedeeld. Wij willen juist een andere richting en stellen voor het bedrag voor dit programma met 80.000 te verlagen.
4) Om de intergemeentelijke samenwerking te stimuleren stellen we voor om dit programma 25.000 meer middelen toe te bedelen.
5) In het investeringsplan is voor de verbouw van het gemeentehuis voor het jaar 2004 een kapitaalslast opgenomen van 26.370. Bij het huidige rentepercentage en bij de huidige stand van de plannen kan iedereen zien dat wij die middelen niet nodig hebben. Wij stellen voor om de kapitaalslasten op 10.000 te stellen. Dit geeft 16.370 meer budgetruimte.

Al deze posten bij elkaar geven een stijging van de structurele ruimte van 281.344. De extra OZB-verhoging van 187.000 kan daarom achterwege blijven.

Om de risico's van krappe begrotingen nog beter te ondervangen stellen we voor om het rekeningsaldo van 2002 te storten in een egalisatiefonds rekeningsaldo's. In de toekomst kunnen jaarsaldo's daarin gestort worden. Dit geldt ook voor eventuele tekorten. Op deze maniet is een krappe begroting op voorhand met alle mogelijke voorzorgen omringd. Alle stortingen in dit fonds zouden in tien jaar in gelijke delen ten goede moeten komen aan de jaarlijkse begroting. Er ontstaat dus een reeks voortschrijdende totalen die elk jaar beschikbaar zijn. Het rekeningsaldo 2002 bedroeg 749.916. Voor de begroting 2004 kan zo nagenoeg 75.000 worden opgenomen uit dit fonds.

Wij stellen voor om de verhoging van het rioolrecht met een jaar uit te stellen en de eerder genoemde 75.000 uit het egalisatiefonds rekeningsaldo's aan te wenden om de minderinkomsten te dekken. Dit is de beste manier om de rekeningsaldo's terug te geven aan de burger.

Fractie Keerpunt '98

A M E N D E M E N T

De raad van de gemeente Baarle-Nassau in vergadering bijeen besluit de volgende wijzigingen door te voeren:

1) In de programmabegroting in de programma's 1 t/m 6 en 8 t/m 14 1% van de kosten in mindering te brengen. Totaal 90.777.

2) In de programmabegroting in
programma 1 (Bestuur) 50.000 in mindering te brengen
programma 2 25.000 te verhogen
programma 3 20.000 in mindering te brengen
programma 4 7.500 in mindering te brengen

In het investeringsplan gemeentehuis verbouw/nieuwbouw de kapitaalslasten te verminderen met 20.000.

3) Verhoging rioolrecht moet achterwege blijven en dus niet verhogen. Dekking uit de Algemene Bestemmings Reserve.

4) De extra OZB-verhoging moet achterwege blijven en dus niet worden doorgevoerd. Dekking: zie 1, 2 en 3 van dit amendement

5) De ontvangen afkoopsom inconveniëntenvergoeding Intergas te storten in de te vormen Reserve Rondweg.